سمینارهای کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی

ردیف

عنوان سمینار کارشناسی ارشد

۱

كاربرد تئوري حد بالا در تعيين ظرفيت باربري پي هاي سطحي

۲

تعيين حد پايين ظرفيت باربري در پي هاي نواري

۳

مدول برشي ارتجاعي در خاك هاي دانه اي

۴

بررسي اثر ناهمساني ناشي از اعمال تنش بر روي رفتار خاك هاي چسبنده

۵

بررسي خودنشست دشت هاي استان فارس و آسيب هاي وارده بر ساختمان ها

۶

پيش بيني پارامتر تنش موثر خاك هاي غير اشباع با استفاده از برنامه نويسي بر مبناي ژن ها

۷

بررسي اثر نوار برشي در خاكهاي دانه اي

۸

بررسي قابليت اعتماد ميزان نشت خاكريزها با استفاده از روش المان محدود تصادفي

۹

مقايسه روشهاي تحليل حدي عددي مرز پايين بر پايه روش اجزاء محدود در مسائل مكانيك خاك

۱۰

يررسي اثر ريشه درختان در پايدارسازي شيب هاي حاشيه رودخانه ها

۱۱

آشنايي با تئوري مدل گسسته و اصول مدل سازي گسسته با نرم افزار PFC

۱۲

رفتار فصل مشترك سازه - خاك

۱۳

كاربرد روش اجزاء منفصل در تحليل ديوار هاي حايل سنگ چين

۱۴

بررسي رفتار خاكهاي ماسه اي با ريزدانه هاي خميري و غيرخميري

۱۵

بررسي مدل رفتاري ناهمسان Saniclay در خاك رس

۱۶

شبيه سازي آزمايش سه محوري توسط روش اجزاي منفصل

۱۷

بررسي اثرات پيش بار گذاري بر رفتار خاك هاي ماسه اي

۱۸

مدلسازي باند برشي در مصالح دانه اي سيمانه شده با استفاده از روش المان مجزا

۱۹

تحليل شمع هاي تحت بارهاي جانبي با استفاده از روش كرنش

۲۰

بررسي مشكلات مديريتي و پايداري شيرواني محل انباشت پسماندها و نخاله هاي شهري

۲۱

آزمايش هاي بررسي رفتار سطح مشترك خاك-سازه

۲۲

پاسخ اندر كنش خاك و سازه به ارتعاشات تصادفي

۲۳

مقايسه ي شاخص اطمينان روش هاي تعادل حدي پايداري شيب هاي خاكي محدود

۲۴

مدل سازي ژنتيكي منحني مشخصه آب-خاك