نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد(ان) راهنما

استاد(ان) مشاور

گرایش

تاریخ فارغ التحصیلی

سیدسعید صاحبکار خراسانی بررسي آزمايشگاهي اثر لاي غير خميري بر رفتار ماسه فيروزكوه در مود برش ساده مستقيم با حجم ثابت

دکتر پیلتن طباطبایی

دکتر علی لشکری

دکتر علی اکبر حکمت زاده ژئوتکنیک ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
نرگس نوروزی چگینی اصلاح يك مدل كشسان - خميري به منظور شبيه سازي رفتار ناهمسان خاك هاي دانه اي دکتر علی لشکری دکتر علی اکبر حکمت زاده ژئوتکنیک ۹۵۱۵۴۰۵۲
بهزاد والی آناليز قابليت اعتماد ساختگاه با استفاده از روش سيستم دکتر علی جوهری دکتر محمدعلی هادیان فرد ژئوتکنیک ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
نویسا اصغرنژاد بررسي آزمايشگاهي رفتار تيرهاي آسيب ديده تقويت شده با ورق هاي برشي و خمشي فولادي خارجي دکتر سیدمهدی دهقان دکتر محمدامیر نجفقلی پور زلزله ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
علی پناهی بررسي عددي و آزمايشگاهي بهبود رفتار اتصالات خمشي تير به ستون با ورق اتصال در قاب خمشي فولادي ويژه دکتر سیدمهدی دهقان دکتر محمدامیر نجفقلی پور زلزله ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
محمدرضا ضیائی نژاد بررسي آزمايشگاهي و عددي رفتار درون صفحه پانل هاي آجري تقويت شده توسط رويه بتني مسلح با الياف فولادي دکتر محمدامیر نجفقلی پور دکتر سیدمهدی دهقان زلزله ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
احمدرضا عربی بررسي عددي رفتار لرزه اي اتصالات تير به ستون در ساختمان هاي بتن مسلح با تمركز بر شكست برشي هسته اتصال دکتر محمدامیر نجفقلی پور دکتر سیدمهدی دهقان زلزله ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
محمدرضا کرمیان بررسي آزمايشگاهي و عددي كاربرد رويه ي بتني مسلح به انواع الياف فولادي جهت مقاوم سازي خارج از صفحه ي ديوارهاي آجري

دکترسیدمهدی دهقان

دکتر محمدامیر نجفقلی پور

دکتر محمدعلی هادیان فرد زلزله ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
زهره نصرتی تحليل سازواري مرز بالا با استفاده از روش بدون شبكه در خاك هاي چسبنده

دکتر سیدمحمد بینش

دکتر حسین رهنما

--------------- ژئوتکنیک ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
امید کاظمی طراحي و ساخت دريچه هيدرومكانيكي خود تنظيم مايل جهت تنظيم سطح آب در كانالهاي باز دکتر علی اکبر حکمت زاده دکتر عبدالحسین بغلانی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
حسین فولادی بررسي اثر شرطي و غير شرطي اطلاعات گمانه ها بر روي تحليل غير قطعي پايداري شيب دکتر علی جوهری دکتر علی اکبر حکمت زاده ژئوتکنیک ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
علی آخرتی آناليز احتمالاتي پايداري ريپ رپ در سازه هاي هيدروليكي دکتر عبدالحسین بغلانی دکتر علی اکبر حکمت زاده آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
قاسم طالبی توسعه يك سامانه جديد داده برداري چند ايستگاهي امواج لرزه اي درون چاهي دکتر حسین رهنما دکتر محمدعلی هادیان فرد ژئوتکنیک ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
سیدسجاد تراب جهرمی بررسي تاثير روش هاي مختلف اعمال قيد در طراحي بهينه ي سازه هاي خرپايي باالگوريتم همزيستي موجودات زنده دکتر عبدالحسین بغلانی دکتر محمدعلی هادیان فرد زلزله ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
ملیحه مرادیان معرفي روش تحليل تغيير شكل هاي ناپيوسته بدون شبكه دکتر سیدمحمد بینش دکتر پیلتن طباطبایی ژئوتکنیک ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
سیدرضا فلسفی زاده حقیقی بررسي آزمايشگاهي رفتار جرياني خاك هاي دانه اي در مسيرهاي كرنش با جفت شدگي ميان كرنش هاي حجمي و برشي در مود برش مستقيم ساده دکتر علی لشکری دکتر پیلتن طباطبایی ژئوتکنیک ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
مرتضی خسروی فرد شیرازی بررسي آزمايشگاهي رفتار سطح تماس ماسه كربناتي بوشهر و فولاد زبر

دکتر علی لشکری

دکتر پیلتن طباطبایی

-------------- ژئوتکنیک ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
اشکان خسروی حاجی وند بررسي قابليت اطمينان پايداري ديواره گودبرداري ميخكوبي شده با استفاده از روش سيستم دکتر علی جوهری دکتر سیدمحمد بینش ژدوتکنیک ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
مهدی ولی پور بیرانوند مطالعه آزمايشگاهي بهسازي ويژگي هاي مقاومتي خاكهاي رسي با استفاده از الياف پلي آميد و الياف شيشه دکتر پیلتن طباطبایی دکتر سیدمحمد بینش ژئوتکنیک ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
علی احمدی زاده مطالعه آزمايشگاهي فرايندهاي پخش و انتقال در يك پايلوت سه بعدي آب زيرزميني

دکتر علی اکبر حکمت زاده

دکتر عبدالحسین بغلانی

دکتر پیلتن طباطبایی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
سپیده ثابت قدم تحليل حساسيت جريان در كانالهاي باز با استفاده از معادلات الحاقي دکتر عبدالحسین بغلانی دکتر علی اکبر حکمت زاده آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
سیدمحمدرضا حسینی بحرینی مطالعه عددي ظرفيت باربري افقي پي سطلي اصلاح شده در ماسه دکتر سیدمحمد بینش دکتر پیلتن طباطبایی ژئوتکنیک ۱۳۹۸/۰۶/۲۷