نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد(ان) راهنما

استاد(ان) مشاور

گرایش

تاریخ فارغ التحصیلی

محمد زندپور بررسي اثر موقعيت گمانه ها بر موقعيت سطح گسيختگي شيب هاي خاكي در حالت استاتيكي و شبه استاتيكي دکتر علی جوهری دکتر سیدمحمد بینش ژئوتکنیک ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
زهرا محمدی نژاد مطالعه ي عددي مسئله انتقال آلودگي در خاك توسط روش درون يابي نقطه اي سه بعدي

دکتر سیدمحمد بینش

دکتر علی اکبر حکمت زاده

دکتر علی لشکری ژئوتکنیک ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
محمد آزرده پاشائی مطالعه عددي تاثير استانه بر الگوي جريان و رسوب در تقاطع هاي آبرفتي دکتر عبدالحسین بغلانی دکتر علی اکبر حکمت زاده آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
صادق کابلی تعيين تغييرات زماني فصول اقليمي در ايران

دکتر علی اکبر حکمت زاده

دکتر علی ترابی حقیقی

دکتر عبدالحسین بغلانی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
مهشید فیروزبختیان جهرمی بررسي عددي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي يتن مسلح لاغر دکتر محمدامیر نجفقلی پور دکتر سیدمهدی دهقان زلزله ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
سیامک مرادی بررسي عددي اثر چيدمان ميان قاب بنايي بر رفتار لرزه اي قاب هاي خمشي بتن مسلح دکتر سیدمهدی دهقان دکتر سیدمحمدصادق صحراییان زلزله ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
بهنام جوینده شبيه سازي رفتار ماسه هاي لاي دار به وسيله يك مدل رفتاري حالت بحراني ناهمسان دکتر علی لشکری دکتر سیدمحمد بینش ژئوتکنیک ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
ایوب طالبی يك مدل رفتاري كشسان - خميري با در نظر گرفتن بافت براي خاك هاي رسي دکتر علی لشکری دکتر سیدمحمد بینش ژئوتکنیک ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
سیدمحمد رضوی اصل ارائه يك مدل رفتاري اصلاح شده براي در نظر گرفتن شكسته شدن دانه ها در سطح تماس ماسه و فولاد دکتر علی لشکری دکتر پیلتن طباطبایی ژئوتکنیک ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
امیر معصومی تحليل ريسك و قابليت اطمينان روگذري در سدهاي خاكي با در نظر گرفتن عدم قطعيت هاي هيدرولوژيكي و هيدروليكي دکتر عبدالحسین بغلانی دکتر علی اکبر حکمت زاده آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
سجاد بهمن پور آموزش محور -------------- -------------- ژئوتکنیک --------------