نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد(ان) راهنما

استاد(ان) مشاور

گرایش

تاریخ فارغ التحصیلی

فرهاد نیکنام بررسي سه بعدي تغييرات جانبي لايه هاي زمين با استفاده از تحليل چند گانه امواج سطحي دکتر حسین رهنما دکتر محمدعلی هادیان فرد ژئوتکنیک ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
سجاد احمدپور طراحي سامانه پايش گودبرداري و زمين لغزش دکتر حسین رهنما دکتر سیدمحمد بینش ژئوتکنیک ۱۳۹۹/۰۷/۳۰