نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد(ان) راهنما

استاد(ان) مشاور

گرایش

تاریخ فارغ التحصیلی

محمد حسین مدرسی بررسي تاثير استفاده از تراشه هاي زائد صنعتي به عنوان الياف فولادي بازيافت شده بر روي مقاومت فشاري بتن هاي با مقاومت بالا

دکتر حسین رهنما

دکتر علی لشکری

دکتر محمدعلی هادیان فرد زلزله ۱۳۹۰/۰۱/۳۰
ایمان شفیعی كاربرد روش شبكه عصبي مصنوعي در تحليل ديناميكي مخازن هوايي

دکتر عبدالحسین بغلانی

دکتر محمدعلی هادیان فرد

دکتر علی جوهری زلزله ۱۳۹۰/۰۶/۲۰
سعید صداقت بررسي شرايط صلبيت و انعطاف پذيري سقف هاي تيرچه اي در سازه هاي فولادي مهاربندي شده و اثر آن بر طرح لرزه اي سازه در محدوده خطي و غير خطي

دکتر محمدعلی هادیان فرد

دکتر علی لشکری

دکتر حسین رهنما زلزله ۱۳۹۰/۰۶/۲۰
احمد فراهانی بررسي رفتار خطي و غير خطي ساختمان ها در برابر بارهاي ناشي از انفجار و مقايسه آن با بارهاي ناشي از زلزله

دکتر محمدعلی هادیان فرد

دکتر حسین رهنما

دکتر عبدالحسین بغلانی زلزله ۱۳۹۰/۰۶/۲۲
مهدیه گدمی اثر نامنظمي هاي جرمي در ارتفاع بر روي رفتار لرزه اي و چرخه اي سازه هاي ساختماني

دکتر محمدعلی هادیان فرد

دکتر عبدالحسین بغلانی

دکتر علی لشکری زلزله ۱۳۹۰/۰۶/۲۳
عباس حبیبی حسن آباد بررسي ضريب رفتار لرزه اي سازه هاي فضاكار گنبدي

دکتر حسین رهنما

دکتر عبدالحسین بغلانی

دکتر سیدمحمد بینش زلزله ۱۳۹۰/۰۶/۳۰
نرجس مظفری بررسي اثر سيستم هاي ميراگر و جداسازي لرزه اي روي قاب هاي خاص

دکتر عبدالحسین بغلانی

دکتر حسین رهنما

دکتر محمدعلی هادیان فرد زلزله ۱۳۹۰/۰۶/۳۰