نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد(ان) راهنما

استاد(ان) مشاور

گرایش

تاریخ فارغ التحصیلی

امیر غلام پور

تحليل قابليت اطمينان پايداري شيب در خاك هاي غير اشباع

دکتر علی جوهری

--------------

ژئوتکنیک

۱۳۹۷/۰۲/۲۴