نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد(ان) راهنما

استاد(ان) مشاور

گرایش

تاریخ فارغ التحصیلی

ایمان معمارزاده بررسي آزمايشگاهي تحكيم نمونه هاي دست نخورده رس ساختارمند شيراز

دکتر علی لشکری

دکتر پیلتن طباطبایی

دکتر علی اکبر حکمت زاده ژئوتکنیک ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

وحید بانشی

بررسي آزمايشگاهي اثر انوع ملات بر مشخصات مكانيكي منشور آجركار

دکتر سیدمهدی دهقان

دکتر محمدامیر نجفقلی پور

زلزله

۱۳۹۵/۱۰/۱۳

سیدمرتضی حسینی بررسي قابليت اطمينان ظرفيت باربري پي هاي سطحي با استفاده از روش خطوط لغزش غيرقطعي دکتر علی جوهری --------------- ژئوتکنیک ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
هاتف کشاورزی حل عددي معادلات آب زيرزميني و انتقال آلودگي به روش شبكه بولتزمن دکتر علی اکبر حکمت زاده دکتر عبدالحسین بغلانی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
مصطفی مصباحی بررسي ميداني پايدار سازي ديواره گودبرداري با استفاده از نانومواد دکتر علی جوهری دکتر محمدنوید سلطانی راد (دانشگاه صنعتی شیراز) ژئوتکنیک ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
فاطمه سرحدی بررسي عددي رفتار اتصال هاي دال تخت به ستون تحت بار جانبي دکتر محمدامیر نجفقلی پور دکتر محمدعلی هادیان فرد زلزله ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
امید نصیری گلبرنجی بررسي رفتار و طراحي ديافراگم ساختمان هاي بتني با استفاده از تحليل ديناميكي غيرخطي دکتر سیدمهدی دهقان دکتر محمدعلی هادیان فرد زلزله ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
فهیمه دهقان طرح بهينه قاب خمشي و مهاربند فولادي با استفاده از الگوريتم هاي فراكاوشي دکتر عبدالحسین بغلانی دکتر محمدعلی هادیان فرد زلزله ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
حسین گل کارفرد بررسي قابليت اطمينان زمان تناوب طبيعي پروفيل خاك هاي لايه اي غيراشباع دکتر علی جوهری دکتر محمدعلی هادیان فرد زلزله ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
سینا ملک پور تحليل قابليت اعتماد تير-ستون هاي فولادي تحت اثر بار انفجار دکتر محمدعلی هادیان فرد دکتر علی جوهری زلزله ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
مینا ابراهیمی توانی كاربرد روش بروزرساني عناصر محدود در تشخيص آسيب در سازه ها دکتر عبدالحسین بغلانی دکتر سیدمهدی دهقان زلزله ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
رقیه شیروانی بررسي قابليت اعتماد رفتار شمع هاي بتني تحت اثر بار ديناميكي دکتر علی جوهری دکتر پیلتن طباطبایی زلزله ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
رضا بهمن بیجاری تشخيص خرابي سازه هاي بتني با استفاده از پردازش سيگنال امواج لرزه اي دکتر حسین رهنما دکتر محمدعلی هادیان فرد زلزله ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
محمد جعفری بررسي اثر نامنظمي ديوارهاي برشي غيرموازي بر رفتار لرزه اي سازه هاي بتن مسلح دکتر محمدعلی هادیان فرد دکتر محمدامیر نجفقل یپور زلزله ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
محمدصالح یقطین پيش بيني ناپايداري خاك هاي دانه اي در مسيرهاي تنش تقريبا زهكشي شده به وسيله يك مدل رفتاري كشسان خميري دکتر علی لشکری دکتر سیدمحمد بینش ژئوتکنیک ۱۳۹۶/۰۵/۱۵
مرتضی برومند بررسي رفتار اتصالات نيمه صلب جوشي تير به ستون در خرابي پيشرونده دکتر محمدعلی هادیان فرد دکتر سیدمهدی دهقان زلزله ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
فاطمه دشتی تحليل برگردان طيف امواج سطحي در خاك هاي لايه اي داراي عدم قطعيت ژئوتكنيكي دکتر حسین رهنما دکتر جمشید آقایی (دانشگاه صنعتی شیراز) ژئوتکنیک ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
سیدجواد هاشمی نژاد بررسي عددي ظرفيت حرارتي خاك هاي لايه بندي شده در پروژه هاي زمين گرمايي دکتر حسین رهنما دکتر امیر امیدوار (دانشگاه صنعتی شیراز) ژئوتکنیک ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
مسعود خانی بررسي آزمايشگاهي وصله پوششي ميلگرد پر مقاومت در تير بتني

دکتر محمدامیر نجفقلی پور

دکتر سیدمهدی دهقان

دکتر عبدالحسین بغلانی زلزله ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
امین دوشابی بررسي عددي رفتار برشي هسته اتصالات تير به ستون در ساختمان هاي بتن مسلح دکتر محمدامیر نجفقلی پور دکتر سیدمهدی دهقان زلزله ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
امیرحسین حجازی فر بررسي آزمايشگاهي رفتار تيرهاي بتني با وصله مكانيكي و جوش سر به سر

دکتر سیدمهدی دهقان

دکترمحمدامیر نجفقلی پور

دکتر عبدالحسین بغلانی زلزله ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
محبوبه نامجو بررسي رفتار اتصالات ساده جوشي تير به ستون در خرابي پيشرونده دکتر محمدعلی هادیان فرد دکتر محمدامیر نجفقلی پور زلزله ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
حسام دیندار استفاده از مفاهيم لرزه شناسي در كمي نمودن شاخص ناهمواري بين المللي روسازي راه دکتر حسین رهنما دکتر علیرضا کشاورز مسلمان (دانشگاه صنعتی شیراز) زلزله ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
کیانوش حسینی گویمی تحليل رفتار چند فركتالي سري زماني دبي رودخانه شاپور دکتر علی اکبر حکمت زاده دکتر عبدالحسین بغلانی آب و سازه های هیدورلیکی ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
نوید برزگر ولوجائی تعيين محدوده رفتار خطي سدهاي بتني وزني با استفاده از تحليل غيرخطي تحت اثر زلزله حوزه دور و حوزه نزديك. دکتر عبدالحسین بغلانی دکتر علی اکبر حکمت زاده آب و سازه های هیدورلیکی ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
سمانه احمدیان بررسي اثر ارتعاش بر مقاومت برشي ماسه خشك با استفاده از روش اجزا گسسته

دکتر سیدمحمد بینش

دکتر علی لشکری

دکتر پیلتن طباطبایی ژئوتکنیک ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
فرشاد زارعی آناليز احتمالاتي پايداري سدهاي انحرافي در برابر پديده جوشش و لغزش دکتر علی اکبر حکمت زاده دکتر علی جوهری آب و سازه های هیدورلیکی ۱۳۹۶/۰۶/۳۰