نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد(ان) راهنما

استاد(ان) مشاور

گرایش

تاریخ فارغ التحصیلی

محسن خانی بررسي عدم قطعيت طبقه بندي لرزه اي ساختگاه با استفاده از روش شبيه سازي متوالي گوسي(ارزيابي عدم قطعيت طبقه بندي لرزه اي ساختگاه)

دکتر علی جوهری

دکتر محمدعلی هادیان فرد

-------------------- زلزله ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

محمدجواد علی پور

پيش بيني رفتار خاك هاي دانه اي در مسير تنش زهكشي شده با تنش برشي ثابت به وسيله يك مدل رفتاري كشسان خميري

دکتر علی لشکری

دکتر پیلتن طباطبایی

ژئوتکنیک

۱۳۹۶/۰۹/۲۶

سعید فیروزی ارزيابي رفتار و ظرفيت ديافراگم هاي بتن مسلح با استفاده از تحليل غيرخطي دکتر سیدمهدی دهقان دکتر محمدامیر نجفقلی پور زلزله ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
علی عادل حل عددي معادلات آب زيرزميني و انتقال آلودگي به همراه عبارت چشمه و بررسي عدم قطعيت به روش شبكه بولتزمن دکتر علی اکبر حکمت زاده دکتر عبدالحسین بغلانی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
محمدحسن قائدشرفی مطالعه آزمايشگاهي تسليح و تقويت خاكهاي ماسه اي با استفاده از الياف دکتر پیلتن طباطبایی دکتر علی لشکری ژئوتکنیک ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
لیلا احسانی نژاد شناسايي حفره ي زيرزميني سطحي با استفاده از روش تحليل چند ايستگاهي امواج سطحي دکتر حسین رهنما دکتر سیدمحمد بینش ژئوتکنیک ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
رضا رحمانی تحليل مرز پايين بار سازواري تحت اثر بارهاي متحرك سطحي با استفاده از روش بدون شبكه دکتر سیدمحمد بینش دکتر علی لشکری ژئوتکنیک ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
احمد حیدری تحليل عدم قطعيت تراوش با استفاده از روش المان محدود با مرز مقياس شده تصادفي دکتر علی جوهری دکتر علی اکبر حکمت زاده ژئوتکنیک ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
سیدمحمد جواد ذهبی بررسي عددي رفتار غيرخطي ستون هاي مستطيلي بتن مسلح تقويت شده با ورق هاي كامپوزيت دکتر محمدامیر نجفقلی پور دکتر سیدمهدی دهقان زلزله ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
احسان عرفانی بررسي رفتار غيرخطي ساختمان هاي بتن مسلح با دال تخت و ديوار برشي دکتر محمدامیر نجفقلی پور دکتر محمدعلی هادیان فرد زلزله ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
اسدالله یوسفی کهنوج بررسي آزمايشگاهي اثر انواع ملات بر مشخصات مكانيكي ديوار بنايي با آجر فشاري سوراخ دار دکتر سیدمهدی دهقان دکتر محمدامیر نجفقلی پور زلزله ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
حامد رحمتی تحليل پايداري شيب هاي خاكي با استفاده از روش قابليت اطمينان سيستم دکتر علی جوهری دکتر محمدعلی هادیان فرد ژئوتکنیک ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
اصلان جلیل نژاد حلاجیان صحت سنجي ميزان نفوذ تزريق دوغاب سيمان با روش احتمالاتي دکتر علی جوهری دکتر پیلتن طباطبایی ژئوتکنیک ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
مصیب کردی اثر توامان همگرايي ديوارهاي سرريز، شيب پله و آستانه در اتلاف انرژي سرريزهاي پلكاني با استفاده از مدلسازي عددي دکتر بغلانی دکتر بهاره پیرزاده (دانشگاه سیستان و بلوچستان) آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
عابد ریگی مقايسه رفتار لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي صلب و نيمه صلب به روش تحليل ديناميكي افزايشي دکتر محمدعلی هادیان فرد دکتر سیدمهدی دهقان زلزله ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
پویان دهقان بررسي اثر انواع پيكربندي بر رفتار لرزه اي قاب هاي مهاربندي همگراي ويژه دکتر سیدمهدی دهقان دکتر محمدعلی هادیان فرد زلزله ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
حسین درویشی بررسي رفتار ديناميكي و ارزيابي آسيب پذيري برج هاي تاريخي بنايي دکتر محمدامیر نجفقلی پور دکتر محمودرضا ماهری(دانشگاه شیراز) زلزله ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
بهزاد بیشه بررسي اثر عدم قطعيت در شبكه هاي توزيع آب با استفاده از نظريه فازي و بهينه سازي دکتر عبدالحسین بغلانی دکتر علی اکبر حکمت زاده آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۷/۰۶/۱۱
احمد رجا مقايسه رفتار انواع اتصالات جوشي در سازه هاي فولادي تحت رخداد حذف ستون دکتر محمدعلی هادیان فرد دکتر محمدامیر نجفقلی پور زلزله ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
محمدباقر حسینی مطالع ي آزمايشگاهي مقاومت بيرون كشيدگي ژئوگريد محصور شده با مصالح دانه اي در محيط رسي

دکتر سیدمحمد بینش

دکتر منصور مصلی نژاد(دانشگاه شیراز)

دکتر پیلتن طباطبایی ژئوتکنیک ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
شبنم ذکری

مطالعه عددي اثر ايجاد دامن ريزشمعي بر رفتار پي گسترده-شمع در ماسه

دکتر سیدمحمد بینش دکتر علی لشکری ژئوتکنیک ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
سروش کمالی

بررسي تاثير متغيرهاي ورودي بر دقت تخمين پارامترهاي ديناميكي سازه در روش تحليل مودال عملكردي ( OMA)

دکتر محمدعلی هادیان فرد دکتر حسین رهنما زلزله ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
مرضیه کیانی مهر مطالعه آزمايشگاهي استفاده از نخاله هاي ساختماني در بهسازي خاكها

دکتر سیدمحمد بینش

دکتر پیلتن طباطبایی

----------------- ژئوتکنیک ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
رضا سنجری میجان بررسي اثر مصالح سبك ريزدانه و ضايعات زغال سنگ بر مقاومت بتن سبكدانه سازه اي دکتر محمدعلی هادیان فرد دکتر محمدامیر نجفقلی پور زلزله ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
شهاب محیط پور ارزيابي عددي پانل هاي بتن اليافي مسلح تقويت شده تحت بارگذاري انفجار دکتر محمدعلی هادیان فرد دکتر حسین رهنما زلزله ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
زهرا صف شکن بررسي آزمايشگاهي ضريب دبي سرريزهاي لبه تيز و لبه پهن مثلثي

دکتر علی اکبر حکمت زاده

دکتر عبدالحسین بغلانی

----------------- آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۷/۰۶/۲۷