نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد(ان)راهنما

استاد(ان) مشاور

گرایش

تاریخ فارغ التحصیلی

مهدی هاشمی جوکار

تعيين تغييرات جانبي لايه هاي زمين با بكارگيري چشمه هاي لرزه اي در موقعيت مكاني متفاوت در روش تحليل طيفي دوبعدي چندايستگاهي امواج سطحي

دکتر حسین رهنما

دکتر عبدالحسین بغلانی

------------------ ژئوتکنیک ۱۳۹۸/۰۶/۲۷