پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش  زلزله

ردیف

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

۱

بررسي ضريب رفتار لرزه اي سازه هاي فضاكار گنبدي

۲

كاربرد روش شبكه عصبي مصنوعي در تحليل ديناميكي مخازن هوايي

۳

بررسي شرايط صلبيت و انعطاف پذيري سقف هاي تيرچه اي در سازه هاي فولادي مهاربندي شده و اثر آن بر طرح لرزه اي سازه در محدوده خطي و غير خطي

۴

بررسي رفتار خطي و غير خطي ساختمان ها در برابر بارهاي ناشي از انفجار و مقايسه آن با بارهاي ناشي از زلزله

۵

اثر نامنظمي هاي جرمي در ارتفاع بر روي رفتار لرزه اي و چرخه اي سازه هاي ساختماني

۶

بررسي تاثير استفاده از تراشه هاي زائد صنعتي به عنوان الياف فولادي بازيافت شده بر روي مقاومت فشاري بتن هاي با مقاومت بالا

۷

بررسي اثر سيستم هاي ميراگر و جداسازي لرزه اي روي قاب هاي خاص

۸

تحليل عملكرد لرزه اي سدهاي سنگريزه اي با رويه بتني با لحاظ نحوه اتصال رويه بتني و اندركنش سازه و سيال

۹

بررسي اثر ميرابي بر روي طيف هاي پاسخ الاستيك ايران با استفاده از روش هوش مصنوعي

۱۰

تحليل ديناميكي محيط متخلخل با استفاده از مدل هاي رفتاري منتج از شبكه هاي عصبي مصنوعي در روش عناصر محدود

۱۱

ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي شبكه گاز شهري (مطالعه موردي ناحيه اي از شبكه گاز شهري شيراز)

۱۲

بررسي رفتار اتصالات قاب هاي خمشي فولادي پس كشيده مجهز به اتلاف كننده هاي انرزي غير فعال

۱۳

بررسي توانايي سازه هاي ساختماني بتني در جلوگيري از خرابي پيشرونده در مناطق مختلف لرزه اي ايران

۱۴

بررسي خطاي عددي المان هاي نامحدود در مسائل استاتيكي و ديناميكي

۱۵

ارزيابي پتانسيل خرابي پيشرونده براي سازه هاي اسكلت فولادي طراحي شده در مناطق مختلف لرزه اي ايران

۱۶

ارتعاش پي واقع بر محيط متخلخل اشباع با استفاده از مدل مخروطي

۱۷

تاثير و عملكرد اتصالات سازه هاي فولادي بر پتانسيل خرابي پيشرونده

۱۸

تحليل ديناميكي اندركنش سد و مخزن با استفاده از تركيب روش عناصر محدود و روش هاي تحليل دامنه هاي نيمه بينهايت

۱۹

تخمين مقاومت فشاري بتن سبك دانه به كمك سرعت امواج اولتراسونيك با استفاده از روش هوش مصنوعي

۲۰

بهينه سازي شكل سدهاي بتني وزني براي بارگذاري شبه ديناميكي با استفاده از هوش مصنوعي و الگوريتم هاي بهينه يابي

۲۱

نعيين مشخصات ديناميكي و شاخص آسيب پذيري سازه در برابر زلزله با استفاده از اندازه گيري ريزلرزه ها

۲۲

تابع امپدانس پي هاي نواري واقع بر محيط متخلخل اشباع با استفاده از روش اجزا محدود و نامحدود

۲۳

ارائه راهكارهاي جديد در تسريع روش هاي بهينه سازه هاي فضاكار و پل هاي قوسي خرپاي تحت اثر بارهاي استاتيكي و ديناميكي

۲۴

بررسي پايداري لرزه اي شيب هاي ماسه اشباع

۲۵

بررسي اثرات عدم قطعيت در طيف هاي پاسخ لرزه اي با استفاده از نظريه مجموعه هاي فازي

۲۶

بررسي تحليلي قابليت اطمينان روانگرايي خاكهاي ماسه اي اشباع با استفاده از روش تركيب منحني توزيع متغيرهاي تصادفي

۲۷

بررسي رفتار و عملكرد اتصالات سازه هاي فولادي تحت اثر انفجار و خرابي پيش رونده

۲۸

بررسي تاثير ناهمگني لايه هاي زمين بر پاسخ لرزه اي ساختگاه با استفاده از ميكروترمور

۲۹

بررسي پارامترهاي بارگذاري و شبيه سازي اثر پاسخ انفجار بر روي سازه زيرزميني احاطه شده در محيط خاكي اشباع

۳۰

محاسبه ي امپدانس خاك به روش اجزاي مرزي محدود مقياس با مدل غير ارتجاعي خطي

۳۱

تعيين ديناميكي و شاخص آسيب پذيري ساختمان هاي تاريخي ايران با استفاده از روش اندازه گيري ريزلرزه ها

۳۲

ارزيابي قابليت اعتماد روانگرايي استاتيكي خاك هاي ماسه اي سست با استفاده از يك مدل تنش موثر الاستوپلاستيك

۳۳

به كارگيري روش هاي نوين قابليت اعتماد جهت ارزيابي ايمني و خرابي سيستم هاي مهندسي عمران

۳۴

طراحي بهينه پوشش هاي FRP براي بهسازي لرزه اي سازه هاي بتني بر اساس سطح عملكرد

۳۵

تحليل يك بعدي پاسخ سايت در خاكهاي لايه اي با پارامترهاي غيرقطعي با استفاده از رويكرد ماتريسي غير بازگشتي

۳۶

كاربرد روش اجزاي محدود طيفي در مساله انتشار موج در سازه ها

۳۷

بررسي روش هاي بهينه يابي اصلاح شده در طراحي بهينه ي قابهاي فولادي

۳۸

بررسي رفتار ورق اتصال مياني به تير در بادبند همگراي شورون(هشتي شكل)

۳۹

بررسي ورق اتصال وسط در بادبند ضربدري و تاثير آن روي رفتار بادبند