ردیف

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

   

۱

تعيين مرز بالاي بار حدي در خاك هاي چسبيده تحت شرايط كرنش صفحه اي با استفاده از روش بدون شبكه

   

۲

تعيين حد پايين بار حدي در مسائل مكانيك خاك با استفاده از روش بدون شبكه

   

۳

ارائه يك مدل بيش ارتجاعي براي خاك هاي دانه اي

   

۴

اصلاح يك مدل رفتاري براي خاكهاي چسبنده با توجه به ناهمساني تحميلي رفتار ارتجاعي

   

۵

بررسي پديده فرونشست زمين با در نظر گرفتن عوامل اثرگذار و آسيب هاي وارده بر ساختمان هاي روستايي در دشت مرودشت فارس

   

۶

پيش بيني رفتار شمع هاي بتني نگهبان تحت اثر بار جانبي با استفاده از روش هاي هوش مصنوعي

   

۷

كاربرد يك مدل رفتاري پيشرفته در پيش بيني نوار برشي در خاكهاي دانه اي

   

۸

كاربرد روش المان محدود تصادفي در تعيين نشست پي

   

۹

استفاده از روش بدون شبكه و برنامه ريزي غيرخطي در تعيين مرز پايين بار حدي در مسائل مكانيك خاك

   

۱۰

بررسي اثرات ريشه هاي درختان در پايدارسازي شيب ها

   

۱۱

بررسي رفتار كمانشي مقطع لوله هاي مدفون انعطاف پذير در خاكهاي دانه اي با استفاده از روش اجزاء منفصل

   

۱۲

پيشنهاد يك مدل رفتاري براي سطح مشترك خاك هاي نيمه اشباع و سازه

   

۱۳

بررسي رفتار ديوارهاي حائل سنگ چين با استفاده از روش اجزاء منفصل

   

۱۴

بررسي اثر تغيير دانه بندي بر رفتار خاك هاي ماسه اي به وسيله آزمايش برش مستقيم

   

۱۵

گسترش دامنه كاربرد يك مدل كشسان-خميري براي پيش بيني رفتار رس هاي نيمه اشباع