با توجه به پیاده سازی فرآیند درخواست های متفرقه در سامانه گلستان، راهنمای این فرآیند به پیوست تقدیم می گردد.

دانشجویان/دانش آموختگان محترم با استفاده از این فرآیند می توانند سوالات آموزشی، اعلام وکالت به سایر افراد جهت دریافت مدارک تحصیلی و همچنین درخواست دریافت گواهی رتبه، گواهی دفاع و فرم های تکمیل شده سایر سازمان ها را ارسال نمایند.

برای دریافت راهنمای فرآیند مذکور اینجا کلیک کنید.