به پیوست مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ در خصوص آخرین زمان:

  • دفاع از پایان نامه/رساله
  • دفاع از طرح تحقیق رساله دکتری
  • ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری

در نیمسال اول سال تحصیلی ۰۲-۰۱ تقدیم می گردد.

برای دریافت اطلاعیه اینجا کلیک کنید.