با توجه به پیاده سازی فرآیند درخواست دوره کهاد مقطع کارشناسی ارشد از طریق سامانه گلستان، راهنمای این فرآیند به پیوست تقدیم می گردد.

برای دریافت راهنمای فرآیند مذکور اینجا کلیک کنید.