با توجه به پیاده سازی فرآیند ثبت درخواست استرداد شهریه تحصیلی دانشجو/دانش آموخته از طریق سامانه گلستان، راهنمای این فرآیند به پیوست تقدیم می گردد.

برای دریافت راهنمای فرآیند مذکور اینجا کلیک کنید.