با توجه به پیاده سازی فرآیند ثبت درخواست انصراف از تحصیل از طریق سامانه گلستان، راهنمای این فرآیند به شرح زیر اعلام می گردد.

 

راهنمای ثبت درخواست انصراف از تحصیل از طریق سامانه گلستان