با توجه به پیاده سازی فرآیند صدور کارت دانشجویی از طریق سامانه گلستان، راهنمای این فرآیند به شرح زیر اعلام می گردد.

 

راهنمای صدور کارت دانشجویی از طریق سامانه گلستان