مصاحبه ی داوطلبان دکتری مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک در مورخ ۳۰ خرداد ماه از ساعت ۸ صبح برگزار می گردد. داوطلبان راس ساعت ۸ صبح حضور داشته باشند.