دکتر محمدامیر نجفقلی پور

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۵داخلی ۲۸۵۶

فاکس ۰۷۱-۳۷۲۷۷۶۵۶

پست الکترونیکی

http://cee.sutech.ac.ir/DrNajafgholipour

 

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر محمدامیر نجفقلی پور