نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد(ان) راهنما

استاد(ان) مشاور

گرایش

تاریخ فارغ التحصیلی

میلاد جهانگیری ارزيابي قابليت اعتماد تشخيص آسيب در سازه ها مبتني بر بهينه سازي با استفاده از پردازش ريز لرزه ها دکتر محمدعلی هادیان فرد دکتر محمدامیر نجفقلی پور زلزله ۱۴۰۰/۰۲/۲۰