برای شرکت در کارگاه، بعنوان میهمان وارد جلسه در لینک زیر شوید

http://el.sutech.ac.ir/iro-webinar