زمان جلسه مصاحبه با متقاضیان دوره دکتری با آزمون سال ۹۷ رشته مهندسی عمران در گرایش های زلزله و ژئوتکنیک که در دور اول مصاحبه غایب بوده اند روز یکشنبه مورخ ۹۷/۴/۱۰ ساعت ۱۳:۰۰ تعیین گردیده است.