در آزمایشگاه تکنولوژی بتن با رویکرد دستیابی به مصالح ساختمانی با سطح کیفی و عملکردی بالاتر به بررسی خصوصیات سازه ای و مکانیکی انواع بتن ها، ملات ها و مصالح بنایی پرداخته می شود. در این راستا علاوه بر بررسی مشخصات سیمان و سنگدانه به ارزیابی مقاومت فشاری، مقاومت خمشی،  مدول ارتجاعی و ..... بتن و ملات و انواع آجر پرداخته می شود.