آزمایشگاه لرزه شناسی و ژئوتکنیک لرزه ای

این آزمایشگاه مجهز به تجهیزات روزآمد مختلف لرزه شناسی بوده که دانشجویان با استفاده از آن به مطالعات و انجام تحقیقات میدانی پایان نامه می پردازند.

تجهیزات لرزه شناسی این آزمایشگاه قادر به انجام آزمایشهای میدانی زیر است:

  1. اندازه گیری لرزه های فعال چندین کاناله برای تحقیقات امواج سطحی
  2. اندازه گیری لرزه های غیرفعال میکروترومور
  3. اندازه گیری مقاومت الکتریکی خاک با دستگاه ژئوالکتریک
  4. انجام آزمایشهای دان هول

انجام آزمایشهای آسیب پذیری و پایش سلامت سازه ای