آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دارای یک فلوم تحقیقاتی و یک پایلوت آب زیرزمینی می باشد. فلوم تحقیقاتی دارای طول ۸ متر، ارتفاع ۵/۰ متر و عرض ۴/۰ متر می باشد که شیب آن تا ۱۶ درصد قابل تغییر می باشد. ظرفیت دبی این فلوم تا ۳۰ لیتر در ثانیه می رسد این فلوم دارای سیستم برگردان آب می باشد. هم اکنون مطالعاتی درباره هیدرولیک جریان در کانالهای با شیب تند در این آزمایشگاه در حال انجام می باشد.

پایلوت آب زیرزمینی آزمایشگاه هیدرولیک  دارای طول ۲ متر و عرض ۲ متر و ارتفاع ۷۵ سانتی متر      می باشد که قادر به مدلسازی جریان آب در آبخوانهای غیرمحصور می باشد. هم اکنون مطالعاتی در مورد هیدرولیک جریان آب شور و شیرین در این آزمایشگاه در حال انجام است. لازم به ذکر است که پایلوت آب زیرزمینی قابلیت ایجاد بارش را نیز دارد.