آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته دانشگاه صنعتی شیراز، با در اختیار داشتن دستگاه سه محوری سروو-کنترل تمام اتوماتیک، قادر به بررسی رفتار دقیق نمونه های خاک با قطر ۷۰ میلیمتر تحت مسیرهای تنش مختلف می باشد. علاوه بر این، آزمایشات مربوط به نفوذ پذیری مصالح توسط دستگاه نفوذ پذیری سه محوری با دیواره انعطاف پذیر در این مرکز صورت می گیرد. آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته همچنین مجهز به دستگاه تمام اتوماتیک برش ساده می باشد که می تواند نمونه هایی با قطر ۵۰ یا ۱۰۰ میلیمتر را تحت مسیرهای تنش مونوتونیک یا سیکلی قرار دهد.