آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه صنعتی شیراز عمدتاً جهت تعیین پارامترهای اساسی خاک با استفاده از آزمون های معمولی مکانیک خاک مورد استفاده دانشجویان و پژوهشگران ژئوتکنیک قرار می گیرد. برخی از تجهیزات و آزمایش های موجود در این مرکز عبارتند از: آزمایش الک و هیدرومتری، آزمایش تراکم، آزمایش تعیین درصد رطوبت، تعیین حدود اتربرگ، آزمایش تحکیم، آزمایش مقاومت فشاری محصور شده(تک محوری) و آزمایش برش مستقیم.