نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد(ان) راهنما

استاد(ان) مشاور

گرایش

تاریخ فارغ التحصیلی

محمد راه خدائی خرم مکانی ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي شبكه گاز شهري (مطالعه موردي ناحيه اي از شبكه گاز شهري شيراز)

دکتر حسین رهنما

دکتر محمدعلی هادیان فرد زلزله ۱۳۹۰/۱۲/۲۱
مهدی احمدی تحليل عملكرد لرزه اي سدهاي سنگريزه اي با رويه بتني با لحاظ نحوه اتصال رويه بتني و اندركنش سازه و سيال دکتر عبدالحسین بغلانی دکتر علی جوهری زلزله ۱۳۹۰/۱۲/۲۳
سیدمحمدرشید حسینی تحليل ديناميكي محيط متخلخل با استفاده از مدل هاي رفتاري منتج از شبكه هاي عصبي مصنوعي در روش عناصر محدود دکتر حسین رهنما دکتر عبدالحسین بغلانی زلزله ۱۳۹۰/۱۲/۲۳
الهام حسینخانی بررسي اثر ميرابي بر روي طيف هاي پاسخ الاستيك ايران با استفاده از روش هوش مصنوعي

دکتر حسین رهنما

دکتر علی جوهری

دکتر عبدالحسین بغلانی زلزله ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
رضا شربتی بررسي رفتار اتصالات قاب هاي خمشي فولادي پس كشيده مجهز به اتلاف كننده هاي انرزي غير فعال دکتر محمدعلی هادیان فرد دکتر علی لشکری زلزله ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
سیدمحمدصادق طباطبائی بررسي توانايي سازه هاي ساختماني بتني در جلوگيري از خرابي پيشرونده در مناطق مختلف لرزه اي ايران دکتر محمدعلی هادیان فرد دکتر حسین رهنما زلزله ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
مصطفی عباسی بررسي خطاي عددي المان هاي نامحدود در مسائل استاتيكي و ديناميكي دکتر حسین رهنما

دکتر عبدالحسین بغلانی

دکتر سیدمحمد بینش

زلزله ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
مصطفی واثق ارزيابي پتانسيل خرابي پيشرونده براي سازه هاي اسكلت فولادي طراحي شده در مناطق مختلف لرزه اي ايران دکتر محمدعلی هادیان فرد دکتر حسین رهنما زلزله ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
سهراب میراثی بررسي پديده فرونشست زمين با در نظر گرفتن عوامل اثرگذار و آسيب هاي وارده بر ساختمان هاي روستايي در دشت مرودشت فارس دکتر حسین رهنما دکتر سیدمحمد بینش زلزله ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
محسن علمی تابع امپدانس پي هاي نواري واقع بر محيط متخلخل اشباع با استفاده از روش اجزا محدود و نامحدود دکتر حسین رهنما

دکتر عبدالحسین بغلانی

دکتر علی جوهری

زلزله ۱۳۹۱/۰۶/۲۹