نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما(یان)

استاد(ان) مشاور

تاریخ فارغ التحصیلی

میلاد نخعی

پيش بيني رفتار شمع هاي بتني نگهبان تحت اثر بار جانبي با استفاده از روش هاي هوش مصنوعي

دکتر جوهری

دکتر بینش و دکتر فاضلی

۹/۱۱/۹۱

 

امیر غلام پور

تعيين حد پايين بار حدي در مسائل مكانيك خاك با استفاده از روش بدون شبكه

 

دکتر بینش

 

دکتر بغلانی

 

۱۹/۱۰/۹۱

 

میثم محبوبی

اصلاح يك مدل رفتاري براي خاكهاي چسبنده با توجه به ناهمساني تحميلي رفتار ارتجاعي

 

دکتر لشکری

 

دکتر رهنما

 

۱۷/۱۱/۹۱

 

علی گلچین

ارائه يك مدل بيش ارتجاعي براي خاك هاي دانه اي

دکتر لشکری

دکتر بینش

۱۰/۱۰/۹۱

 

سهراب میراثی

بررسي پديده فرونشست زمين با در نظر گرفتن عوامل اثرگذار و آسيب هاي وارده بر ساختمان هاي روستايي در دشت مرودشت فارس

دکتر رهنما

دکتر بینش

۲۸/۶/۹۱

 

سعید راعی

تعيين مرز بالاي بار حدي در خاك هاي چسبيده تحت شرايط كرنش صفحه اي با استفاده از روش بدون شبكه

دکتر بینش

دکتر بغلانی

۳۰/۶/۹۱

 

آزاد سرشاد قهفرخی

نعيين مشخصات ديناميكي و شاخص آسيب پذيري سازه در برابر زلزله با استفاده از اندازه گيري ريزلرزه ها

دکتر هادیان فرد

دکتر رهنما

۲۵/۱۰/۹۱

 

محسن علمی

تابع امپدانس پي هاي نواري واقع بر محيط متخلخل اشباع با استفاده از روش اجزا محدود و نامحدود

دکتر رهنما

دکتر بغلانی و دکتر جوهری

۲۹/۶/۹۱

 

محسن ستاری

بهينه سازي شكل سدهاي بتني وزني براي بارگذاري شبه ديناميكي با استفاده از هوش مصنوعي و الگوريتم هاي بهينه يابي

دکتر بغلانی

دکتر جوهری

۱/۱۱/۹۱

 

تورج امینی شلمزاری

ارتعاش پي واقع بر محيط متخلخل اشباع با استفاده از مدل مخروطي

دکتر رهنما

دکتر لشکری

۱۷/۱۱/۹۱

جعفر یوسفی

بررسي اثرات عدم قطعيت در طيف هاي پاسخ لرزه اي با استفاده از نظريه مجموعه هاي فازي

دکتر جوهری

دکتر هادیان فرد و دکتر ملکی

۱۷/۱۱/۹۱

 

محمدهادی مکی آبادی

ارائه راهكارهاي جديد در تسريع روش هاي بهينه سازه هاي فضاكار و پل هاي قوسي خرپاي تحت اثر بارهاي استاتيكي و ديناميكي

دکتر بغلانی

دکتر رهنما

دکتر هادیان فرد

۱۶/۱۱/۹۱

سعید جعفری

تخمين مقاومت فشاري بتن سبك دانه به كمك سرعت امواج اولتراسونيك با استفاده از روش هوش مصنوعي

دکتر هادیان فرد

دکتر بغلانی

۲۸/۱۱/۹۱

 

مانا جانی پور

تحليل ديناميكي اندركنش سد و مخزن با استفاده از تركيب روش عناصر محدود و روش هاي تحليل دامنه هاي نيمه بينهايت

دکتر بغلانی

دکتر هادیان فرد

۱/۱۱/۹۱

 

علی یغفوری

بررسي پايداري لرزه اي شيب هاي ماسه اشباع

دکتر لشکری

دکتر بینش

۴/۱۱/۹۱

محمدحسن باقرپور

تاثير و عملكرد اتصالات سازه هاي فولادي بر پتانسيل خرابي پيشرونده

دکتر هادیان فرد

دکتر لشکری

۱۶/۱۱/۹۱

 

علیرضا خداپرست

بررسي تحليلي قابليت اطمينان روانگرايي خاكهاي ماسه اي اشباع با استفاده از روش تركيب منحني توزيع متغيرهاي تصادفي

دکتر جوهری

دکتر هادیان فرد

۳/۱۱/۹۱