نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد(ان) راهنما

استاد(ان) مشاور

گرایش

تاریخ فارغ التحصیلی

سعید راعی تعيين مرز بالاي بار حدي در خاك هاي چسبيده تحت شرايط كرنش صفحه اي با استفاده از روش بدون شبكه دکتر سیدمحمد بینش دکتر عبدالحسین بغلانی ژئوتکنیک ۱۳۹۱/۰۷/۰۹
علی گلچین ارائه يك مدل بيش ارتجاعي براي خاك هاي دانه اي دکتر علی لشکری دکتر سیدمحمد بینش ژئوتکنیک ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
امیر غلام پور تعيين حد پايين بار حدي در مسائل مكانيك خاك با استفاده از روش بدون شبكه دکتر سیدمحمد بینش دکتر عبدالحسین بغلانی ژئوتکنیک ۱۳۹۱/۱۰/۱۹
آزاد سرشاد قهفرخی نعيين مشخصات ديناميكي و شاخص آسيب پذيري سازه در برابر زلزله با استفاده از اندازه گيري ريزلرزه ها دکتر محمدعلی هادیان فرد دکتر حسین رهنما زلزله

۱۳۹۱/۱۰/۲۵

مانا جانی پور تحليل ديناميكي اندركنش سد و مخزن با استفاده از تركيب روش عناصر محدود و روش هاي تحليل دامنه هاي نيمه بينهايت دکتر عبدالحسین بغلانی دکتر محمدعلی هادیان فرد زلزله ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
محسن ستاری بهينه سازي شكل سدهاي بتني وزني براي بارگذاري شبه ديناميكي با استفاده از هوش مصنوعي و الگوريتم هاي بهينه يابي دکتر عبدالحسین بغلانی دکتر علی جوهری زلزله ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
علیرضا خداپرست کازرونیان بررسي تحليلي قابليت اطمينان روانگرايي خاكهاي ماسه اي اشباع با استفاده از روش تركيب منحني توزيع متغيرهاي تصادفي دکتر علی جوهری دکتر محمدعلی هادیان فرد زلزله ۱۳۹۱/۱۱/۰۳
علی یغفوری بررسي پايداري لرزه اي شيب هاي ماسه اشباع دکتر علی لشکری دکتر سیدمحمد بینش ژئوتکنیک ۱۳۹۱/۱۱/۰۴
میلاد نخعی پيش بيني رفتار شمع هاي بتني نگهبان تحت اثر بار جانبي با استفاده از روش هاي هوش مصنوعي دکتر علی جوهری دکتر سیدمحمد بینش ژئوتکنیک ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
محمدحسن باقرپور تاثير و عملكرد اتصالات سازه هاي فولادي بر پتانسيل خرابي پيشرونده دکتر محمدعلی هادیان فرد دکتر علی لشکری زلزله ۱۳۹۱/۱۱/۱۶
محمدهادی مکی آبادی ارائه راهكارهاي جديد در تسريع روش هاي بهينه سازه هاي فضاكار و پل هاي قوسي خرپاي تحت اثر بارهاي استاتيكي و ديناميكي

دکتر عبدالحسین بغلانی

دکتر حسین رهنما

دکتر محمدعلی هادیان فرد زلزله ۱۳۹۱/۱۱/۱۶
جعفر یوسفی بررسي اثرات عدم قطعيت در طيف هاي پاسخ لرزه اي با استفاده از نظريه مجموعه هاي فازي دکتر علی جوهری

دکتر محمدعلی هادیان فرد

دکتر حمیدرضا ملکی(دانشگاه صنعتی شیراز)

زلزله ۱۳۹۱/۱۱/۱۷
سعید جعفری تخمين مقاومت فشاري بتن سبك دانه به كمك سرعت امواج اولتراسونيك با استفاده از روش هوش مصنوعي دکتر محمدعلی هادیان فرد دکتر عبدالحسین بغلانی زلزله ۱۳۹۱/۱۱/۲۸
میثم محبوبی نیازمندی اصلاح يك مدل رفتاري براي خاكهاي چسبنده با توجه به ناهمساني تحميلي رفتار ارتجاعي دکتر علی لشکری دکتر حسین رهنما ژئوتکنیک ۱۳۹۱/۱۲/۰۲
تورج امینی شلمزاری ارتعاش پي واقع بر محيط متخلخل اشباع با استفاده از مدل مخروطي دکتر حسین رهنما دکتر علی لشکری زلزله ۱۳۹۱/۱۲/۰۸
رامین ربیعی تعيين ديناميكي و شاخص آسيب پذيري ساختمان هاي تاريخي ايران با استفاده از روش اندازه گيري ريزلرزه ها دکتر محمدعلی هادیان فرد دکتر علی جوهری زلزله ۱۳۹۲/۰۴/۲۶