نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد(ان)راهنما

استاد(ان) مشاور

گرایش

تاریخ فارغ التحصیلی

سارا راسخ

استفاده از روش بدون شبكه و برنامه ريزي غيرخطي در تعيين مرز پايين بار حدي در مسائل مكانيك خاك

دکتر سیدمحمد بینش

دکتر عبدالحسین بغلانی

----------------

ژئوتکنیک

۱۳۹۲/۰۷/۱۵

سیدمسعود صاحبکار خراسانی

بررسي اثرات ريشه هاي درختان در پايدارسازي شيب ها

دکتر حسین رهنما

دکتر علی جوهری

---------------

ژئوتکنیک

۱۳۹۲/۰۸/۲۸

فاطمه وحیدی نیا

بررسي اثر تغيير دانه بندي بر رفتار خاك هاي ماسه اي به وسيله آزمايش برش مستقيم

دکتر علی لشکری

دکتر سیدمحمد بینش

دکتر عبدالحسین بغلانی

ژئوتکنیک

۱۳۹۲/۰۸/۲۹

جابر رضوانی پور

ارزيابي قابليت اعتماد روانگرايي استاتيكي خاك هاي ماسه اي سست با استفاده از يك مدل تنش موثر الاستوپلاستيك

دکتر علی جوهری

 

دکتر عبدالحسین بغلانی

زلزله

۱۳۹۲/۰۸/۳۰

سجاد بشکوفه

كاربرد روش المان محدود تصادفي در تعيين نشست پي

دکتر علی جوهری

دکتر عبدالحسین بغلانی

ژئوتکنیک

۱۳۹۲/۰۸/۳۰

 

محمد مومنی

تحليل يك بعدي پاسخ سايت در خاكهاي لايه اي با پارامترهاي غيرقطعي با استفاده از رويكرد ماتريسي غير بازگشتي

 

دکتر علی جوهری

 

دکتر محمدعلی هادیان فرد

زلزله

۱۳۹۲/۱۰/۲۴

 

سعیده نظیری

گسترش دامنه كاربرد يك مدل كشسان-خميري براي پيش بيني رفتار رس هاي نيمه اشباع

دکتر علی لشکری

دکتر سیدمحمد بینش

ژئوتکنیک

۱۳۹۲/۱۰/۲۵

مهدی کدیور

پيشنهاد يك مدل رفتاري براي سطح مشترك خاك هاي نيمه اشباع و سازه

دکتر علی لشکری

دکتر سیدمحمد بینش

ژئوتکنیک

۱۳۹۲/۱۰/۲۸

سلیمان قدیمی

به كارگيري روش هاي نوين قابليت اعتماد جهت ارزيابي ايمني و خرابي سيستم هاي مهندسي عمران

دکتر محمدعلی هادیان فرد

دکتر حسین رهنما

زلزله

۱۳۹۲/۱۱/۱۹

 

محمدحسین بزرگی

بررسي تاثير ناهمگني لايه هاي زمين بر پاسخ لرزه اي ساختگاه با استفاده از ميكروترمور

دکتر حسین رهنما

دکتر علی جوهری

زلزله

۱۳۹۲/۱۱/۲۱

حمیدرضا بیطرفان

بررسي پارامترهاي بارگذاري و شبيه سازي اثر پاسخ انفجار بر روي سازه زيرزميني احاطه شده در محيط خاكي اشباع

دکتر حسین رهنما

دکتر عبدالحسین بغلانی

زلزله

۱۳۹۲/۱۲/۱۹

ارمغان بدیع

كاربرد يك مدل رفتاري پيشرفته در پيش بيني نوار برشي در خاكهاي دانه اي

دکتر علی لشکری

دکتر حسین رهنما

ژئوتکنیک

۱۳۹۲/۱۲/۱۹

سیدبهاءالدین مویدی

بررسي رفتار ديوارهاي حائل سنگ چين با استفاده از روش اجزاء منفصل

دکتر سید محمد بینش

 

دکتر حسین رهنما

ژئوتکنیک

۱۳۹۲/۱۲/۲۰

فرزاد آزاد

بررسي رفتار و عملكرد اتصالات سازه هاي فولادي تحت اثر انفجار و خرابي پيش رونده

دکتر محمدعلی هادیان فرد

 

دکتر علی لشکری

زلزله

۱۳۹۲/۱۲/۲۵

 

بهتاش جاویدشریفی

محاسبه ي امپدانس خاك به روش اجزاي مرزي محدود مقياس با مدل غير ارتجاعي خطي

دکتر حسین رهنما

دکتر عبدالحسین بغلانی

 

........................

زلزله

۱۳۹۲/۱۲/۲۷

محبوبه یاراحمدی

طراحي بهينه پوشش هاي FRP براي بهسازي لرزه اي سازه هاي بتني بر اساس سطح عملكرد

دکتر عبدالحسین بغلانی

دکتر محمدعلی هادیان فرد

 

زلزله

۱۳۹۳/۰۳/۲۴

ابراهیم عدالتی سروستانی

بررسي رفتار كمانشي مقطع لوله هاي مدفون انعطاف پذير در خاكهاي دانه اي با استفاده از روش اجزاء منفصل

دکتر سیدمحمد بینش

دکتر علی لشکری

 

------------------

 

ژئوتکنیک

۱۳۹۳/۰۳/۲۴

سیدمحمدحسین حسینی

بررسي نوار برشي در خاكهاي دانه اي سيمانه شده با روش المان محدود

دکتر سیدمحمد بینش

دکتر علی لشکری

 

---------------

ژئوتکنیک

۱۳۹۳/۰۶/۲۵