نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما(یان)

استاد(ان) مشاور

تاریخ فارغ التحصیلی

فرزاد آزاد

بررسي رفتار و عملكرد اتصالات سازه هاي فولادي تحت اثر انفجار و خرابي پيش رونده

دکتر هادیان فرد

دکتر لشکری

۲۵/۱۲/۹۲

محمدحسین بزرگی

بررسي تاثير ناهمگني لايه هاي زمين بر پاسخ لرزه اي ساختگاه با استفاده از ميكروترمور

دکتر رهنما

دکتر جوهری

۲۱/۱۱/۹۲

حمیدرضا بیطرفان

بررسي پارامترهاي بارگذاري و شبيه سازي اثر پاسخ انفجار بر روي سازه زيرزميني احاطه شده در محيط خاكي اشباع

دکتر رهنما

دکتر بغلانی

۱۹/۱۲/۹۲

بهتاش جاوید شریفی

محاسبه ي امپدانس خاك به روش اجزاي مرزي محدود مقياس با مدل غير ارتجاعي خطي

دکتر رهنما

دکتر بغلانی

دکتر محاسب

۲۷/۱۲/۹۲

 

سید محمد خامسی

توسعه روش عناصر محدود و تصادفي طيفي در قابليت اعتماد سازه ها

دکتر بغلانی

دکتر جوهری

۲۷/۱۰/۹۳

 

رامین ربیعی

تعيين ديناميكي و شاخص آسيب پذيري ساختمان هاي تاريخي ايران با استفاده از روش اندازه گيري ريزلرزه ها

 

دکتر هادیان فرد

 

دکتر جوهری

 

۲۶/۴/۹۲

 

جابر رضوانی پور

ارزيابي قابليت اعتماد روانگرايي استاتيكي خاك هاي ماسه اي سست با استفاده از يك مدل تنش موثر الاستوپلاستيك

دکتر جوهری

دکتر بغلانی

۳۰/۸/۹۲

 

سلیمان قدیمی

به كارگيري روش هاي نوين قابليت اعتماد جهت ارزيابي ايمني و خرابي سيستم هاي مهندسي عمران

دکتر هادیان فرد

دکتر رهنما

۱۹/۱۱/۹۲

 

محبوبه یاراحمدی

طراحي بهينه پوشش هاي FRP براي بهسازي لرزه اي سازه هاي بتني بر اساس سطح عملكرد

دکتر بغلانی

دکتر هادیان فرد

۲۴/۳/۹۳

 

محمد مومنی

تحليل يك بعدي پاسخ سايت در خاكهاي لايه اي با پارامترهاي غيرقطعي با استفاده از رويكرد ماتريسي غير بازگشتي

دکتر جوهری

دکتر هادیان فرد

۲۴/۱۰/۹۲

ارمغان بدیع

كاربرد يك مدل رفتاري پيشرفته در پيش بيني نوار برشي در خاكهاي دانه اي

دکتر لشکری

دکتر رهنما

۱۹/۱۲/۹۲

 

سجاد بشکوفه

كاربرد روش المان محدود تصادفي در تعيين نشست پي

دکتر جوهری دکتر بغلانی

........................

۳۰/۸/۹۲

سارا راسخ

استفاده از روش بدون شبكه و برنامه ريزي غيرخطي در تعيين مرز پايين بار حدي در مسائل مكانيك خاك

دکتر بینش

دکتر بغلانی

.....................

۱۵/۷/۹۲

سید مسعود صاحبکار خراسانی

بررسي اثرات ريشه هاي درختان در پايدارسازي شيب ها

دکتر رهنما

دکتر جوهری

 

..................................

۲۸/۸/۹۲

 

ابراهیم عدالتی

بررسي رفتار كمانشي مقطع لوله هاي مدفون انعطاف پذير در خاكهاي دانه اي با استفاده از روش اجزاء منفصل

دکتر بینش

دکتر لشکری

 

........................

۲۴/۳/۹۳

مهدی کدیور

پيشنهاد يك مدل رفتاري براي سطح مشترك خاك هاي نيمه اشباع و سازه

دکتر لشکری

دکتر بینش

 

۲۸/۱۰/۹۲

سید بهاء الدین مویدی

بررسي رفتار ديوارهاي حائل سنگ چين با استفاده از روش اجزاء منفصل

دکتر بینش

 

دکتر رهنما

 

۲۰/۱۲/۹۲

فاطمه وحیدی نیا

بررسي اثر تغيير دانه بندي بر رفتار خاك هاي ماسه اي به وسيله آزمايش برش مستقيم

دکتر لشکری دکتر بینش

 

دکتر بغلانی

۲۹/۸/۹۲

سعیده نظیری

گسترش دامنه كاربرد يك مدل كشسان-خميري براي پيش بيني رفتار رس هاي نيمه اشباع

دکتر لشکری

دکتر بینش

۲۵/۱۰/۹۲

محمدصادق اسکندرجوی

كاربرد روش اجزاي محدود طيفي در مساله انتشار موج در سازه ها

دکتر بغلانی

دکتر دهقان

۲۷/۱۱/۹۳

محمد غلامی

 

بررسي رفتار ورق اتصال مياني به تير در بادبند همگراي شورون(هشتي شكل)

دکتر هادیان فرد

دکتر نجفقلی پور

۱۱/۱۱/۹۳

محسن محبوبی نیا

 

بررسي ديوارهاي نگهبان وزني در بارهاي لرزه اي

دکتر لشکری

دکتر بینش

۲۶/۱۱/۹۳

علی هاشمی

 

بررسي ورق اتصال وسط در بادبند ضربدري و تاثير آن روي رفتار بادبند

دکتر هادیان فرد

دکتر نجفقلی پور

۱۱/۱۱/۹۳

مهسا شکاری

 

محاسبه طيف پاسخ غيرخطي تيرستون هاي فولادي در برابر بار انفجار

دکتر هادیان فرد

دکتر جوهری

۲۷/۱۱/۹۳

سحر فضلویه

تحليل دو بعدي پاسخ سايت به روش المان محدود تصادفي

دکتر جوهری

دکتر رهنما

دکتر بغلانی

۲۹/۱۱/۹۳

احسان اسلامی

 

بررسي اثر دانه بندي بر نتايج آزمايش سه محوري زهكشي شده بر روي مصالح دانه اي توسط روش المان منفصل

دکتر بینش

دکتر لشکری

۲۷/۱۱/۹۳

زهرا اشکر

 

يك مدل رفتاري براي خاك هاي دانه اي با جفت شدگي كشسان-خميري

دکتر لشکری

دکتر بینش

۲۹/۱۱/۹۳

سیدمحمدحسین حسینی

 

بررسي نوار برشي در خاكهاي دانه اي سيمانه شده با روش المان محدود

دکتر بینش

دکتر لشکری

۲۵/۶/۹۳

هدی عباسی

بهبود روش گوه كرنش از طريق اصلاح مدل رفتاري خاك

دکتر بینش

دکتر لشکری

دکتر حیدری

۲۹/۱۱/۹۳

محمد عزی

 

بررسي پايداري شيرواني خاكريز پسماندها و ناخاله هاي شهري

دکتر رهنما

دکتر حکمت زاده

۲۰/۱۱/۹۳

بنیامین فرهادی

بررسي آزمايشگاهي رفتار سطح مشترك ماسه و فولاد زبر

دکتر لشکری

دکتر بینش

دکتر بغلانی

۲۸/۱۱/۹۳

سبحان موسوی

 

ارزيابي قابليت اطمينان پايداري شيب هاي خاكي محدود با استفاده از روش تحليلي تركيب منحني توزيع متغيرهاي تصادفي

دکتر جوهری

دکتر رهنما

۲۰/۱۰/۹۳

احمد هوشمندنژاد

 

بررسي قابليت اعتماد مدل ژنتيكي منحني مشخصه آب-خاك و كاربرد آن در پايداري شيب هاي غير اشباع

دکتر جوهری

دکتر فاضلی

۲۸/۱۰/۹۳