نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما(یان)

استاد(ان) مشاور

تاریخ فارغ التحصیلی

رامین پورزند

بررسي طرح بهسازي لرزه اي تونل در محل ايستگاه هاي مترو

دکتر بغلانی

دکتر اسماعیلی

----------

۲۶/۶/۹۴

عباس ترابی

بررسي روش هاي بهينه يابي اصلاح شده در طراحي بهينه ي قابهاي فولادي

دکتر بغلانی

دکتر دهقان

۲۶/۶/۹۴

فاطمه حاجری

ارتعاش پي تحت اثر نيروي برشي واقع بر محيط متخلخل اشباع با استفاده از روش مدل مخروطي

دکتر رهنما

دکتر جوهری

۲۵/۶/۹۴

حامد میرکمالی

ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي شبكه گاز با استفاده از روش هاي قابليت اطمينان مرتبه اول و شبيه سازي (مطالعه ي موردي يك سايت شيراز)

دکتر رهنما

دکتر راشکی

۲۳/۱۰/۹۴

محمد احراری

بررسي عددي مقاوم سازي قاب هاي خمشي فولادي به وسيله پانل هاي ساخته شده از بتن مسلح شده با الياف فولادي (HPFRC)

دکتر نجفقلی پور

دکتر دهقان

۲۸/۱۰/۹۴

عادل نعمتی

ارزيابي مقاومت باقي مانده ستون هاي فولادي تحت بار انفجار

دکتر جوهری

دکتر هادیان فرد

دکتر رهنما

۲۹/۱۰/۹۴

مجید پیمانی منش

ارزيابي نياز لرزه اي ستونها در قابهاي مهاربند همگراي ويژه فولادي با استفاده از تحليل ديناميكي غيرخطي

دکتر دهقان

دکتر نجفقلی پور

۵/۱۱/۹۴

شهریار ملک جمشیدی

مقايسه عملكرد لرزه اي ساختمان هاي فولادي با روش هاي مختلف تحليل

دکتر نجفقلی پور

دکتر هادیان فرد

دکتر حکمت زاده

۱۲/۱۱/۹۴

فاطمه اسکندری

تحليل رفتار لرزه اي انواع قاب هاي فولادي مجهز به مهاربند كمانش ناپذير

دکتر هادیان فرد

دکتر دهقان

۱۲/۱۱/۹۴

سجاد اسمایی

مطالعه آزمايشگاهي جداشدگي در مصالح دانه اي

دکتر بینش

دکتر طباطبایی

دکتر لشکری

۱۰/۱۱/۹۴

ناصر اشرف اردکانی

پيشنهاد يك آزمايش سه محوري براي مدل كردن رفتار سطح مشترك خاك و شمع

دکتر رهنما

دکتر بینش

۱۰/۱۱/۹۴

ابوذر سبزی

تحليل نشست فونداسيون هاي سطحي با استفاده از روش المان محدود تصادفي

دکتر جوهری

دکتر بغلانی

۱۰/۱۱/۹۴

امین مهربانی لاری

تحليل قابليت اعتمادپايداري شيب ها با استفاده از روش تركيب پي در پي

دکتر جوهری

دکتر هادیان فرد

۶/۱۱/۹۴

عالیه افضلی نژاد

بررسي آزمايشگاهي رفتار سطح تماس ماسه و زمين پارچه

دکتر لشکری

دکتر طباطبایی

۱۴/۱۱/۹۴

معصومه کریمی

بررسي مشاركت ريزدانه و پارامترهاي حالت بحراني خاك هاي دانه اي دوگانه به روش اجزاي مجزا

دکتر لشکری

دکتر بینش

-------------

۶/۱۱/۹۴

ایمان ملکی جهان

بررسي پايدارسازي كرانه رودخانه ها با استفاده از روش هاي زيست سازه

دکتر رهنما

دکتر حکمت زاده

۱۳/۱۱/۹۴

ساره اکبرپور

بررسي عددي كاربرد ميراگرهاي مايع تنظيم شونده براي بهسازي لرزه اي سازه هاي فولادي

دکتر هادیان فرد

دکتر دهقان

دکتر بغلانی

۱۳/۱۱/۹۴

ماندانا پور فولادی

رفتار لرزه اي اتصال صلب تير I شكل به ستون قوطي پر شده از بتن با سخت كننده عبوري

دکتر هادیان فرد

-----------

۱۳/۱۱/۹۴

احسان ترکانلو

بررسي اثر نظريه هاي گوناگون تنش موثر بر توانايي پيش بيني مدل هاي رفتاري سطح تماس خاك هاي نيمه اشباع و سازه

دکتر لشکری

دکتر بینش

۱۴/۱۱/۹۴

محمدعلی کارتاب

تحليل ديناميكي سدهاي بتني وزني با در نظر گرفتن رفتار غيرخطي بتن و اندركنش سازه و سيال

دکتر بغلانی

دکتر رهنما

۱۴/۱۱/۹۴

سروش پاپری

مدلسازي دوفازي جريان بر روي سرريزهاي پلكاني با شيب كم

دکتر حکمت زاده

دکتر امیری

۱۳/۱۱/۹۴

ساره خوش قدم

روش بدون شبكه ي خطوط در حل معادلات ديفرانسيل جزئي غيرخطي: كاربرد در مسائل مهندسي آب و هيدروليك

دکتر بغلانی

دکتر بینش

۱۳/۱۱/۹۴