نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد(ان)راهنما

استاد(ان) مشاور

گرایش

تاریخ فارغ التحصیلی

سبحان موسوی ارزيابي قابليت اطمينان پايداري شيب هاي خاكي محدود با استفاده از روش تحليلي تركيب منحني توزيع متغيرهاي تصادفي دکتر علی جوهری دکتر حسین رهنما ژئوتکنیک ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
احمد هوشمند نژاد

بررسي قابليت اعتماد مدل ژنتيكي منحني مشخصه آب-خاك و كاربرد آن در پايداري شيب هاي غير اشباع

دکتر علی جوهری ----------------- ژئوتکنیک ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
محمد غلامی بررسي رفتار ورق اتصال مياني به تير در بادبند همگراي شورون(هشتي شكل) دکتر محمدعلی هادیان فرد دکتر محمدامیر نجفقلی پور زلزله ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
علی هاشمی بررسي ورق اتصال وسط در بادبند ضربدري و تاثير آن روي رفتار بادبند دکتر محمدعلی هایان فرد دکتر محمدامیر نجفقلی پور زلزله ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
محمد عزی بررسي پايداري شيرواني خاكريز پسماندها و ناخاله هاي شهري دکتر حسین رهنما دکتر علی اکبر حکمت زاده ژئوتکنیک ۱۳۹۳/۱۱/۲۰
محسن محبوبی نیا بررسي ديوارهاي نگهبان وزني در بارهاي لرزه اي دکتر علی لشکری دکتر سیدمحمد بینش زلزله ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
محمدصادق اسکندرجوی كاربرد روش اجزاي محدود طيفي در مساله انتشار موج در سازه ها دکتر عبدالحسین بغلانی دکترسیدمهدی دهقان زلزله ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
احسان اسلامی فیض آبادی بررسي اثر دانه بندي بر نتايج آزمايش سه محوري زهكشي شده بر روي مصالح دانه اي توسط روش المان منفصل دکتر سیدمحمد بینش دکتر علی لشکری ژئوتکنیک ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
مهسا شکاری محاسبه طيف پاسخ غيرخطي تيرستون هاي فولادي در برابر بار انفجار دکتر محمدعلی هادیان فرد دکتر علی جوهری زلزله ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
بنیامین فرهادی دره ساری بررسي آزمايشگاهي رفتار سطح مشترك ماسه و فولاد زبر دکتر علی لشکری دکتر سیدمحمد بینش ژئوتکنیک ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
زهرا اشکر يك مدل رفتاري براي خاك هاي دانه اي با جفت شدگي كشسان-خميري دکتر علی لشکری دکتر سیدمحمد بینش ژئوتکنیک ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
هدی عباسی بهبود روش گوه كرنش از طريق اصلاح مدل رفتاري خاك

دکتر سیدمحمد بینش

دکتر علی لشکری

--------------- ژئوتکنیک ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
سحر فضلویه تحليل دو بعدي پاسخ سايت به روش المان محدود تصادفي دکتر علی جوهری

دکتر حسین رهنما

دکتر عبدالحسین بغلانی

زلزله ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
فاطمه حاجری ارتعاش پي تحت اثر نيروي برشي واقع بر محيط متخلخل اشباع با استفاده از روش مدل مخروطي دکتر حسین رهنما دکتر علی جوهری زلزله ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
رامین پورزند بررسي طرح بهسازي لرزه اي تونل در محل ايستگاه هاي مترو دکتر عبدالحسین بغلانی ------------------- زلزله ۱۳۹۴/۰۶/۲۶
عباس ترابی بررسي روش هاي بهينه يابي اصلاح شده در طراحي بهينه ي قابهاي فولادي دکتر عبدالحسین بغلانی دکتر سیدمهدی دهقان زلزله ۱۳۹۴/۰۶/۲۶