نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد(ان)
راهنما

استاد(ان) مشاور

گرایش

تاریخ فارغ التحصیلی

حامد میرکمالی ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي شبكه گاز با استفاده از روش هاي قابليت اطمينان مرتبه اول و شبيه سازي (مطالعه ي موردي يك سايت شيراز) دکتر حسین رهنما ------------------ زلزله ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
محمد احراری بررسي عددي مقاوم سازي قاب هاي خمشي فولادي به وسيله پانل هاي ساخته شده از بتن مسلح شده با الياف فولادي (HPFRC) دکتر محمدامیر نجفقلی پور دکتر سیدمهدی دهقان زلزله ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
عادل نعمتی ارزيابي مقاومت باقي مانده ستون هاي فولادي تحت بار انفجار

دکتر محمدعلی هادیان فرد

دکتر علی جوهری

دکتر حسین رهنما زلزله ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
مجید پیمانی منش ارزيابي نياز لرزه اي ستونها در قابهاي مهاربند همگراي ويژه فولادي با استفاده از تحليل ديناميكي غيرخطي دکتر سیدمهدی دهقان دکتر محمدامیر نجفقلی پور زلزله ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
معصومه کریمی بررسي مشاركت ريزدانه و پارامترهاي حالت بحراني خاك هاي دانه اي دوگانه به روش اجزاي مجزا

دکتر علی لشکری

دکتر سیدمحمد بینش

---------------- ژئوتکنیک ۱۳۹۴/۱۱/۰۶
امین مهربانی لاری تحليل قابليت اعتمادپايداري شيب ها با استفاده از روش تركيب پي در پي دکتر علی جوهری دکتر محمدعلی هادیان فرد ژئوتکنیک ۱۳۹۴/۱۱/۰۶
سجاد اسمائی مطالعه آزمايشگاهي جداشدگي در مصالح دانه اي

دکتر سیدمحمد بینش

دکتر پیلتن طباطبایی

دکتر علی لشکری ژئوتکنیک ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
ناصر اشرف اردکانی پيشنهاد يك آزمايش سه محوري براي مدل كردن رفتار سطح مشترك خاك و شمع دکتر حسین رهنما دکتر سیدمحمد بینش ژئوتکنیک ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
ابوذر سبزی تحليل نشست فونداسيون هاي سطحي با استفاده از روش المان محدود تصادفي دکتر علی جوهری دکتر عبدالحسین بغلانی ژئوتکنیک ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
فاطمه اسکندری تحليل رفتار لرزه اي انواع قاب هاي فولادي مجهز به مهاربند كمانش ناپذي دکتر محمدعلی هادیان فرد دکتر سیدمهدی دهقان زلزله ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
شهریار ملک جمشیدی مقايسه عملكرد لرزه اي ساختمان هاي فولادي با روش هاي مختلف تحليل

دکتر محمدامیر نجفقلی پور

دکتر محمدعلی هادیان فرد

دکتر علی اکبر حکمت زاده زلزله ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
ماندانا پورفولادی رفتار لرزه اي اتصال صلب تير I شكل به ستون قوطي پر شده از بتن با سخت كننده عبوري دکتر محمدعلی هادیان فرد ----------------- زلزله ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
سروش پاپری مدلسازي دوفازي جريان بر روي سرريزهاي پلكاني با شيب كم دکتر علی اکبر حکمت زاده دکتر سیدمحراب امیری آب وسازه های هیدرولیکی ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
ساره خوش قدم روش بدون شبكه ي خطوط در حل معادلات ديفرانسيل جزئي غيرخطي: كاربرد در مسائل مهندسي آب و هيدروليك دکتر عبدالحسین بغلانی دکتر سیدمحمد بینش آب وسازه های هیدرولیکی ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
ایمان ملکی جهان بررسي پايدارسازي كرانه رودخانه ها با استفاده از روش هاي زيست سازه دکتر حسین رهنما دکتر علی اکبر حکمت زاده ژئوتکنیک ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
ساره اکبرپور بررسي عددي كاربرد ميراگرهاي مايع تنظيم شونده براي بهسازي لرزه اي سازه هاي فولادي

دکتر محمدعلی هادیان فرد

دکتر سیدمهدی دهقان

دکتر عبدالحسین بغلانی زلزله ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
محمدعلی کارتاب تحليل ديناميكي سدهاي بتني وزني با در نظر گرفتن رفتار غيرخطي بتن و اندركنش سازه و سيال دکتر عبدالحسین بغلانی دکتر حسین رهنما زلزله ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
عالیه افضلی نژاد بررسي آزمايشگاهي رفتار سطح تماس ماسه و زمين پارچه دکتر علی لشکری دکتر پیلتن طباطبایی ژئوتکنیک ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
احسان ترکانلو بررسي اثر نظريه هاي گوناگون تنش موثر بر توانايي پيش بيني مدل هاي رفتاري سطح تماس خاك هاي نيمه اشباع و سازه دکتر علی لشکری دکتر سیدمحمد بینش ژئوتکنیک ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
زینب زکی نژاد بررسي شرايط صلبيت سقف هاي حفره دار در سازه هاي بتني و اثر آن بر طرح لرزه اي سازه دکتر محمدعلی هادیان فرد دکتر محمدامیر نجفقلی پور زلزله ۱۳۹۵/۰۲/۱۱
علی کریمی قمبوانی پيش بيني ناپايداري ناشي از روانگرايي خاك هاي دانه اي اشباع دکتر علی لشکری ----------------- ژئوتکنیک ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
میترا خدادادی شبيه سازي ناپايداري خاك هاي دانه اي در مسير تنش زهكشي شده با برش ثابت به روش اجزاي گسسته

دکتر علی لشکری

دکتر سیدمحمد بینش

دکتر سیدمهدی دهقان ژئوتکنیک ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
زهرا حاجی وندی كنترل بهينه جريان در كانال هاي باز با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي فراابتكاري دکتر عبدالحسین بغلانی دکتر علی جوهری آب وسازه های هیدرولیکی ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
مرضیه زندی طراحي بهينه كانال هاي غيرفرسايشي و فرسايشي با در نظر گرفتن زبري دانه ها و زبري بستر دکتر عبدالحسین بغلانی دکتر علی اکبر حکمت زاده آب وسازه های هیدرولیکی ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
پیمان آسی بررسي عددي متغيرهاي جريان در مواجهه با تغييرات ناگهاني كف كانال با استفاده از روش شار متوسط وزن دار دکتر سیدمحراب امیری دکتر علی اکبر حکمت زاده آب وسازه های هیدرولیکی ۱۳۹۵/۰۶/۲۵
آرمان بارانی مطالعه عددي سه بعدي هيدروليك جريان در تقاطع سه و چهار كانال باز دکتر علی اکبر حکمت زاده دکتر عبدالحسین بغلانی آب وسازه های هیدرولیکی ۱۳۹۵/۰۶/۲۵
فرزانه صالحی بررسي اثر هندسه شمع ها بر نسبت پخش بار در خاك ماسه اي براي پي سر شمع گسترده دکتر سیدمحمد بینش دکتر علی لشکری ژئوتکنیک ۱۳۹۵/۰۶/۲۵