نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما(یان)

استاد(ان) مشاور

تاریخ فارغ التحصیلی

زینب زکی نژاد

بررسي شرايط صلبيت سقف هاي حفره دار در سازه هاي بتني و اثر آن بر طرح لرزه اي سازه

دکتر هادیان فرد

دکتر نجفقلی پور

۹۵/۲/۱۱

مرضیه زندی

طراحي بهينه كانال هاي غيرفرسايشي و فرسايشي با در نظر گرفتن زبري دانه ها و زبري بستر

دکتر بغلانی

دکتر حکمت زاده

۹۵/۶/۲۴

زهرا حاجی وندی

كنترل بهينه جريان در كانال هاي باز با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي فراابتكاري

دکتر بغلانی

دکتر جوهری

۹۵/۶/۲۴

آرمان بارانی

مطالعه عددي سه بعدي هيدروليك جريان در تقاطع سه و چهار كانال باز

دکتر حکمت زاده

دکتر بغلانی

۹۵/۶/۲۵

پیمان آسی

بررسي عددي متغيرهاي جريان در مواجهه با تغييرات ناگهاني كف كانال با استفاده از روش شار متوسط وزن دار

دکتر امیری

دکتر حکمت زاده

۹۵/۶/۲۵

فرزانه صالحی

بررسي اثر هندسه شمع ها بر نسبت پخش بار در خاك ماسه اي براي پي سر شمع گسترده

دکتر بینش

دکتر لشکری

۹۵/۶/۲۵

علی کریمی

پيش بيني ناپايداري ناشي از روانگرايي خاك هاي دانه اي اشباع

دکتر لشکری

دکتر فخاریان

۹۵/۵/۲۷

میترا خدادادی

شبيه سازي ناپايداري خاك هاي دانه اي در مسير تنش زهكشي شده با برش ثابت به روش اجزاي گسسته

دکتر لشکری دکتر بینش

دکتر دهقان

۹۵/۶/۲۱

وحید بانشی

بررسي آزمايشگاهي اثر انوع ملات بر مشخصات مكانيكي منشور آجركار

دکتر دهقان

دکتر نجفقلی پور

۹۵/۱۰/۱۳

سیدمرتضی حسینی

بررسي قابليت اطمينان ظرفيت باربري پي هاي سطحي با استفاده از روش خطوط لغزش غيرقطعي

دکتر جوهری

دکتر کشاورز

۹۵/۱۱/۳

مصطفی مصباحی

بررسي ميداني پايدار سازي ديواره گودبرداري با استفاده از نانومواد

دکتر جوهری

دکتر سلطانی راد

۹۵/۱۱/۵

ایمان معمارزاده

بررسي آزمايشگاهي تحكيم نمونه هاي دست نخورده رس ساختارمند شيراز

دکتر لشکری

دکتر طباطبایی

دکتر حکمت زاده

۹۵/۹/۱۷

حسین گل کارفرد

بررسي قابليت اطمينان زمان تناوب طبيعي پروفيل خاك هاي لايه اي غيراشباع

دکتر جوهری

دکتر هادیان فرد

۹۵/۱۱/۱۳

سینا ملک پور

تحليل قابليت اعتماد تير-ستون هاي فولادي تحت اثر بار انفجار

دکتر هادیان فرد

دکتر جوهری

۹۵/۱۱/۱۳

امید نصیری

بررسي رفتار و طراحي ديافراگم ساختمان هاي بتني با استفاده از تحليل ديناميكي غيرخطي

دکتر دهقان

دکتر هادیان فرد

۹۵/۱۱/۱۲

مینا ابراهیمی

كاربرد روش بروزرساني عناصر محدود در تشخيص آسيب در سازه ها

دکتر بغلانی

دکتر دهقان

۹۵/۱۱/۱۴

فهیمه دهقان

طرح بهينه قاب خمشي و مهاربند فولادي با استفاده از الگوريتم هاي فراكاوشي

دکتر بغلانی

دکتر هادیان فرد

۹۵/۱۱/۱۲

فاطمه سرحدی

بررسي عددي رفتار اتصال هاي دال تخت به ستون تحت بار جانبي

دکتر نجفقلی پور

دکتر هادیان فرد

۹۵/۱۱/۱۰

هاتف کشاورزی

حل عددي معادلات آب زيرزميني و انتقال آلودگي به روش شبكه بولتزمن

دکتر حکمت زاده

دکتر بغلانی

۹۵/۱۱/۵