1-آزمایشگاه سازه

آزمایشگاه های دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز گروه زلزله -

آزمایشگاه سازه

آزمایشگاه سازه دانشگاه صنعتی شیراز از سال 3131 آغاز به کار کرده است. این آزمایشگاه با هدف ارتقا سطح کیفی تحقیقات

در زمینه مهندسی سازه و ارتباط هرچه بیشتر دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز با صنعت و

ارگان های مرتبط با صنعت ساختمان در محل دانشگاه صنعتی شیراز واقع در بولوار مدرس راه اندازی شده است.

تجهیزات آزمایشگاه

-3 قاب عکس العمل فولادی

-2 جک بارگذاری هیدرولیکی با ظرفیت 31 تن به همراه پمپ دستی

-1 جک بارگذاری هیدرولیکی با ظرفیت 21 تن به همراه پمپ دستی

-4 دستگاه اندازه گیری نیرو ) Load Cell ( با ظرفیت 31 تن

-5 دستگاه اندازه گیری نیرو ) Load Cell ( با ظرفیت 21 تن

-6 دستگاه ثبت داده های دیجیتال ) Data Logger )

-7 دستگاه های دیجیتال اندازه گیری جابجایی ) Digital Dial Gage )

آزمایش های قابل انجام

انجام انواع آزمایش های بارگذاری بر روی قطعات و اجزای سازه ای جهت بررسی رفتار و باربری انواع سازه های

ساختمانی و غیر ساختمانی بر اساس استانداردهای موجود شامل:

3 آزمایش مصالح -

2 اجزای ساختمان ساختمان های مصالح بنایی، فولادی و بتنی -

1 سیستم های سازه ای تا ابعاد 1 در 4 متر -

خدمات قابل ارائه

-3 همکاری با واحدهای صنعتی مرتبط برای انجام آزمایش بر روی قطعات و المان های سازه ای به صورت انجام

آزمایش در محل و یا انجام آزمایش در آزمایشگاه

-2 همکاری با مراکز علمی و دانشگاه ها برای انجام آزمایش های مربوط به پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

و دکترا

-1 همکاری با ارگان های مرتبط با امر ساخت و ساز نظیر سازمان نظام مهندسی، اداره کل راه و شهرسازی و ...

0