دکتر علی لشکری

مرتبه علمی

استاد

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۵داخلی ۲۸۹۳

فاکس ۰۷۱-۳۷۲۷۷۶۵۶

پست الکترونیکی

[@]sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر علی لشکری