کارکنان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
1 سرکار خانم ماریا نجفی مسئول دفتر 2862 071-37277656
2 سرکار خانم فریبا فریدونی کارشناس  تحصیلات تکمیلی 2827 ------------------------

 

0