نام و نام خانوادگی سمت تلفن
آقای عبدالرضا زارع مهذبیه مسئول دفتر

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۸۶۲

تلفن مستقیم۳۷۲۷۷۶۵۶-۰۷۱

خانم فریبا فریدونی کارشناس آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۸۶۷