نام و نام خانوادگی سمت تلفن
خانم ماریا نجفی مسئول دفتر

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۸۶۲

تلفن مستقیم۳۷۲۷۷۶۵۶-۰۷۱

خانم فریبا فریدونی کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۸۶۷