منشی دانشکده

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
1 سرکار خانم ماریا نجفی مسئول دفتر 2862 071-37277656

 

0