رئیس دانشکده

دکتر سید محمد بینش
سمت: رئیس دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
تحصیلات : دکتری  مهندسی عمران
مرتبه علمی: دانشیار
تلفکس: 071-37277656 داخلی: 2893-2689
پست الکترونیک: binesh@sutech.ac.ir

صفحه شخصی دکتر بینش

 

0