دکتر علی لشکری

مرتبه علمی

استاد

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۵داخلی ۲۸۹۵

فاکس ۰۷۱-۳۷۲۷۷۶۵۶

پست الکترونیکی

lashkari@sutech.ac.ir

 

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر علی لشکری