دکتر سید محمد بینش

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۵داخلی ۲۸۹۳

فاکس ۰۷۱-۳۷۲۷۷۶۵۶

پست الکترونیکی

binesh[@]‎sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر بینش