اعضای هیات علمی

 

 

 

 

دکتر حسین رهنما

مرتبه علمی

استادیار

تلفن داخلی

2861

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر رهنما

پست الکترونیکی

Rahnema @ sutech.ac.ir

 

 

 

دکتر محمدعلی هادیان فرد

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن داخلی

2894

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر هادیان فرد

پست الکترونیکی

Hadianfard @ sutech.ac.ir

 

 

 

دکتر عبدالحسین بغلانی

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن داخلی

2892

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر بغلانی

پست الکترونیکی

Baghlani @ sutech.ac.i

 

 

 

دکتر علی لشکری

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن داخلی

2895

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر لشکری

پست الکترونیکی

Lashkari @ sutech.ac.ir

 

 

 

دکتر علی جوهری

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن داخلی

2896
آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر جوهری

پست الکترونیکی

Johari @ sutech.ac.ir

 

 

 

 

دکتر سید محمد بینش

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن داخلی

2893

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر بینش

پست الکترونیکی

Binesh @ sutech.ac.ir

 

 

 

دکتر محمدامیر نجفقلی پور

مرتبه علمی

استادیار

تلفن داخلی

2856

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر نجفقلی پور

پست الکترونیکی

najafgholipour @ sutech.ac.ir

 

 

 

دکتر سید مهدی دهقان بنادکی

مرتبه علمی

استادیار

تلفن داخلی

2914

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر دهقان بنادکی

پست الکترونیکی

dehghan @ sutech.ac.ir

 

 

 

دکتر علی اکبر حکمت زاده

مرتبه علمی

استادیار

تلفن داخلی

2915

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر حکمت زاده

پست الکترونیکی

hekmatzadeh @ sutech.ac.ir

 

 

 

دکتر پیلتن طباطبایی

مرتبه علمی

استادیار

تلفن داخلی

2807

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر طباطبایی

پست الکترونیکی

piltan@ sutech.ac.ir

0