نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک

دکتر حسین رهنما

استادیار http://cee.sutech.ac.ir/fa/dr.rahnema rahnema[@]‎sutech.ac.ir

دکتر محمد علی هادیان فرد

استاد http://cee.sutech.ac.ir/DrHadianfard hadianfard[@]‎sutech.ac.ir

دکتر عبدالحسین بغلانی

دانشیار http://cee.sutech.ac.ir/DrBaghlani baghlani[@]‎sutech.ac.ir

دکتر علی لشکری

استاد http://cee.sutech.ac.ir/DrLashkari lashkari[@]‎sutech.ac.ir

دکتر علی جوهری

استاد http://cee.sutech.ac.ir/DrJohari johari[@]‎sutech.ac.ir

دکترسید محمد بینش

دانشیار http://cee.sutech.ac.ir/DrBinesh binesh[@]‎sutech.ac.ir

دکتر محمد امیر نجفقلی پور

دانشیار http://cee.sutech.ac.ir/DrNajafgholipour najafgholipour[@]‎sutech.ac.ir

دکتر سید مهدی دهقان بنادکی

دانشیار http://cee.sutech.ac.ir/DrDehghan

smdehghan[@]‎sutech.ac.ir

دکتر علی اکبر حکمت زاده

دانشیار http://cee.sutech.ac.ir/DrHekmatzadeh hekmatzadeh[@]‎sutech.ac.ir

دکتر پیلتن طباطبایی

دانشیار http://cee.sutech.ac.ir/drTabatabaei piltan[@]‎sutech.ac.ir
دکتر سید محمد صادق صحرائیان استادیار http://cee.sutech.ac.ir/dr.sahraeian