آدرس پستی:شیراز- بلوار مدرس- دانشگاه صنعتی شیراز- دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

تلفن:

نمابر: