عضویت دکتر رهنما در کمیته علمی کنفرانس و مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی صنایع و مدیریت شهری.