عنوان تعداد
مقالات چاپ شده  در نشریات: ۱۵  
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها: ۱۶  
پایان نامه ها: ۶  
سایر: -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشتر بخوانید

 

 

 

 

مشخصات تحصيلي

 • کارشناسي مهندسي عمران- عمران از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ از دانشگاه شيراز
 • کارشناسي ارشد مهندسي عمران- گرايش سازه هاي هيدروليکي از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ از دانشگاه شيراز
 • دکتري مهندسي عمران در گرايش آب و محيط زيست با درجه عالي از ۱۳۸۵تا ۱۳۹۱ از دانشگاه شيراز.

زمينه هاي تخصصي:

 • تغییر اقلیم و هیدرولوژی
 • طراحي سازه هاي هيدروليکي و سازه های انتقال آب
 • شبکه های آب و فاضلاب
 • محاسبات نرم و عدم قطعیت
 • مدل سازي جريان آبهاي سطحي و زيرزميني و جریانهای تحت فشار
 • مدل سازي انتقال آلودگي
 • تصفيه آب

 

مشخصات پژوهشي

 • مقالات علمي

نام مقاله

نويسندگان

مجله

سال

 

 Lattice Boltzmann solution of advection-dominated mass transport problem: a comparison

 

 Hekmatzadeh, Keshavarzi, Talebbeydokht, Torabi Haghighi

Scientia Iranica

accepted

Analysis of Effective Environmental Flow Release

Strategies for Lake Urmia Restoration

Torabi Haghighi, Fazel,  Hekmatzadeh2,  Klöve

Water Resources Management

 

۲۰۱۸

Reliability analysis of stability against piping and sliding in diversion dams,

considering four cutoff wall configurations

Hekmatzadeh, Zarei, Johari, Torabi Haghighi

Computers and Geotechnics

۲۰۱۸

Investigation of Energy Dissipation on Various configurations

of Stepped Spillways Considering Several RANS Turbulence

Models

Hekmatzadeh,  Papari, Amiri

Iran Journal of  Science and Technology: Trans Civ Eng.‎

۲۰۱۸

مقایسه روش‌های شبکه بولتزمن و تفاضل محدود در حل همزمان معادلات آب زیرزمینی و انتقال آلودگی

حکمت زاده، کشاورزی، طالب بیدختی

نشریه هیدرولیک

۱۳۹۵

مطالعه ي هيدروليکي جريان دو فازي بر روي سرريزهاي پله اي با شيب کم

حکمت زاده، اميري، پاپري

مجله مهندسي منابع آب

۱۳۹۵

Evaluation of a Selective Resin in Loading–Regeneration Cycles for the Removal of Nitrate from Groundwater

Hekmatzadeh,

 Karimi-Jashni, Rahemi

Iran Journal of  Science and Technology: Trans Civ Eng.‎

۲۰۱۶

Mathematical modeling  of the Ni(II) removal   from aqueous solutions onto pre-treated rice husk in fixed-bed columns: a comparison

Saadat, Hekmatzadeh, Karimi Jashni

Desalination and Water Treatment

۲۰۱۶

مدلسازي امواج برخوردي به موج شکه مستغرق با استفاده از روش المان مرزي

شکاري، حکمت زاده

نشريه مهندسي دريا

۱۳۹۴

آناليز فرکتالي سري زماني تلاطم سرعت به روش نوسانات بدون تمايل

اميري، حکمت زاده

مجله مهندسي منابع آب

۱۳۹۳

Adsorption kinetics of nitrate ions on ion exchange resin

Hekmatzadeh, Karimi-Jashni, Talebbeydokhti, Kløve

Desalination

۲۰۱۳

Modeling of nitrate removal for ion exchange resin in batch and fixed

bed experiments

Hekmatzadeh, Karimi-Jashni, Talebbeydokhti, Kløve

Desalination

۲۰۱۲

تحليل فرکتالي سري زماني جريان رودخانه ها مطالعه موردي: رودخانه خشک

حکمت زاده، طالب بيدختي

نشريه هيدروليک

۱۳۸۸

Experimental modeling of dune bed Form in a sand-bed channel

Talebbeydokhti1, Hekmatzadeh, Rakhshandehroo

Iran Journal of  Science and Technology: Trans Civ Eng.‎

۲۰۰۶

Three Dimensional Seepage Analyses in Mollasadra Dam after Its Impoundments

Rakhshandehroo, Vaghefi, HekmatZadeh

J.‎ Appl.‎ Sci.‎ Environ.‎ Manage.‎

۲۰۱۱

 

 

 

 

 

 

 • مقالات کنفرانسي

نام مقاله

نويسندگان

کنفرانس

سال

رفتار چند فرکتالی سری زمانی دبی رودخانه شاپور

حسینی گویمی ، حکمت زاده

شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

۱۳۹۶

آنالیز احتماالتی پایداری سد انحرافی در برابر پدیده جوشش

زارعی، حکمت زاده، جوهری

کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر

۱۳۹۶

مقایسه روش شبکه بولتزمن و تفاضل محدود در تحلیل مساله انتقال آلودگی به همراه عبارت

چشمه در محیط دو بعدی

عادل،   حکمت زاده

شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

۱۳۹۶

مقايسه روش شبکه بولتزمن و تفاضل محدود در تحليل جريان آبخوان محصور داراي نشت

 

کشاورزي، حکمت زاده

کنفرانس بين المللي مهندسي عمران

۱۳۹۵

بررسي عددي جريان پرش هيدروليکي همگرا در حوضچه آرامش با استفاده از يک مدل عددي حجم محدود

 

پاپري، حکمت زاده

دهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران

۱۳۹۴

مقايسه روشهاي مختلف رونديابي جريان در مدلMIKE 11 براي تعيين ضريب زبري رودخانه قره آغاج

 

حاجي وندي، حکمت زاده، اميري

دهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران

۱۳۹۴

بررسي کاويتاسيون و استهلاک انرژي در سرريزهاي پلکاني با شيب کم به کمک روش عددي حجم محدود

 

پاپري، حکمت زاده، اميري

کنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب

۱۳۹۴

شبيه سازي جريان بر روي سرريز پلکاني يک در ميان لبه دار

 

پاپري، حکمت زاده، اميري

چهاردهمين کنفرانس ملي هيدروليک ايران

۱۳۹۴

ارزيابي کيفيت آب زيرزميني با استفاده از سيستم استنتاجي فازي- مطالعه موردي دشت زرقان

حکمت زاده، آسي (دانشجو)

هشتمين کنگره ملي عمران

۱۳۹۳

رفتارنگاري بلندمدت و بررسي تراوش جريان از بدنه سد درودزن فارس

باراني (دانشجو)، حکمت زاده، نوروزي

هشتمين کنگره ملي عمران

۱۳۹۳

ارايه يک روش جديد تصفيه درجاي آب حاصل از منابع زيرزميني به کمک ديوار نفوذپذير فعال

حکمت زاده، اميري

هشتمين کنگره ملي عمران

۱۳۹۳

ارزيابي کيفيت آب سطحي با استفاده از سيستم استنتاجي فازي و مقايسه ي آن باشاخص WQI مطالعه موردي رودخانه کر

پاپري (دانشجو)، حکمت زاده آسي (دانشجو)

اولين کنگره ملي مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه هاي عمراني

۱۳۹۳

مدل سازي آب شهري ومديريت بهره برداري از شبکه توزيع آب شهر اقليد به روش پويانمايي

مومني، حکمت زاده

هشتمين کنگره ملي عمران

۱۳۹۳

آلاينده هاي فرايند توليد کربنات سديم به روش Solvay و راهکارهاي کاهش اثرات زيست محيطي آنها

حکمت زاده

چهارمين همايش آب، پساب و پسماند

۱۳۹۲

مدل سازي فرايند جذب همزمان نيترات و سولفات توسط رزينهاي تعويض يوني در آزمايشهاي ناپيوسته و پيوسته

حکمت زاده، کريمي، اميري

اولين همايش و نمايشگاه تخصصي محيط زيست

۱۳۹۲

 

 

راهنمايي پايان نامه

عنوان

محل انجام

نام دانشجو

سال اتمام

سمت

حل عددی معادلات آب زیرزمینی و انتقال آلودگی به همراه عبارت چشمه و بررسی عدم قطعیت به روش شبکه بولتزمن

دانشگاه صنعتي شيراز

علی عادل

۱۳۹۶

استاد راهنما

ارزیابی قابلیت اعتماد سدهای انحرافی در برابر جوشش و لغزش

دانشگاه صنعتي شيراز

فرشاد زارعی

۱۳۹۶

استاد راهنما

تحليل رفتار چند فراکتالي سري زماني رودخانه شاپور

دانشگاه صنعتي شيراز

کيانوش حسيني

۱۳۹۶

استاد راهنما

حل عددي معادلات آب زيرزميني و انتقال آلودگي به روش شبکه بولتزمن

دانشگاه صنعتي شيراز

هاتف کشاورزي

۱۳۹۵

استاد راهنما

مطالعه عددي سه بعدي هيدروليک جريان در تقاطع سه و چهار کانال باز

دانشگاه صنعتي شيراز

آرمان باراني

۱۳۹۵

استاد راهنما

مدل سازي دوفازي جريان بر روي سرريزهاي پلکاني با شيب کم

دانشگاه صنعتي شيراز

سروش پاپري

۱۳۹۴

استاد راهنما

 

 

مشاوره پايان نامه

تعیین محدوده رفتار خطی سدهای بتنی وزنی با استفاده از تحلیل

دانشگاه صنعتي شيراز

نوید برزگر ولوجایی

۱۳۹۶

استاد مشاور

تحلیل احتمالاتی تراوش بوسیله روش المان محدود با مرز مقیاس شده تصادفی

دانشگاه صنعتي شيراز

احمد حیدری

۱۳۹۶

استاد مشاور

طراحي بهينه کانالهاي فرسايشي و غير فرسايشي با در نظر گرفتن زيري دانه ها

دانشگاه صنعتي شيراز

مرضيه زندي

۱۳۹۵

استاد مشاور

بررسي عددي متغيرهاي جريان در مواجه با تغييرات ناگهاني کف کانال با استفاده از روش شار متوسط وزن دار

دانشگاه صنعتي شيراز

پيمان آسي

۱۳۹۵

استاد مشاور

بررسي آزمايشگاهي تحکيم نمونه هاي دست نخورده رس ساختارمند شيراز

دانشگاه صنعتي شيراز

ايمان معمار زاده

۱۳۹۵

استاد مشاور

بررسی پایدارسازی کرانه رودخانه ها با روش های زیست سازه

دانشگاه صنعتي شيراز

ایمان ملکی جهان

۱۳۹۴

استاد مشاور

 

 

مشخصات سوابق شغلي

 • عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شيراز از ۱/۷/۹۲ تاکنون
 • تدريس دروس هيدروليک پيشرفته، طرح هيدروليکي سازه ها، روش عناصر محدود، محاسبات نرم در دانشکده عمران و محيط زيست دانشگاه صنعتي شيراز
 • عضو کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی
 • عضو کمیته پژوهش شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
 • عضو کمیته فنی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
 • عضو کارگروه محاسبات کمیته تخصصی نظام مهندسی فارس
 • عضو هيات علمي دانشگاه فسا از ۱/۷/۹۱ تا ۱/۷/۹۲
 • تدريس دروس هيدروليک، بناهاي آبي، اصول تصفيه آب و فاضلاب، مکانيک سيالات در دانشکده عمران دانشگاه فسا.
 • تدريس در بخش راه، ساختمان و محيط زيست دانشگاه شيراز در ترم اول و دوم سال تحصيلي ۸۶-۸۷ در دروس هيدروليک و بناهاي آبي
 • تدريس به مدت ۹ سال در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اقليد به عنوان عضو هيات علمي در دروس مختلف رشته مهندسي عمران در گرايشهاي مختلف آب، سازه و محيط زيست از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱

 

 • مشاور سد و هيدروليک معاونت طرح و توسعه سازمان آب منطقه اي فارس از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷
 • طراح سد، شبکه آبياري و خطوط انتقال، ايستگاه پمپاژ، طرحهاي تغذيه مصنوعي و سازه هاي هيدروليکي در مهندسين مشاور پارس فرازبند از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵
 • طراح سازه هاي هيدروليکي و خطوط انتقال و کارشناس زيست محيطي شرکت مهندسين مشاور آب شناسان زاگرس از سال ۱۳۸۵ تاکنون
 • پايه ۱ محاسبات و نظارت 

 

 

 

بیشتر بخوانید