عنوان تعداد

مقالات چاپ شده  در نشریات انگلیسی :

۱- M.A.‎ Hadianfard and R.‎ Razani, "Effects of semi-rigid behavior of connections in the reliability of steel frames ", Journal of Structural Safety, 25, 2003, 123-138.‎                                

۲- M.J.‎ Hadianfard and M.A.‎ Hadianfard, “Structural failure of a telescopic shiploader during installation”,    Journal of  Failure Analysis and Prevention, 7, 2007, 282-291.‎

۳- M.J.‎ Hadianfard and M.A.‎ Hadianfard, “Failure analysis of a high pressure orifice flange of an oil refinery during operation”, Journal of  Key Engineering Materials, 417-418, 2010, 125-128.‎

۴- M.A.‎ Hadianfard and H.‎ Rahnema, “Effects of RHS face deformation on the rigidity of beam-column connection”, Journal of Steel and Composite Structures, Vol.‎ 10, No.‎ 6, 2010, 491-502.‎

۵-H.‎ Rahnema, M.H.‎ Modarresi, A.‎ Lashkari, M.A.‎ Hadianfard and S.‎ Sedaghat, “Study of properties of high strength concrete reinforced with industrial waste steel fibers”, Journal of Advanced Materials Research, Vols.‎ 341-342, 2012, 231-241.‎

۶- M.A.‎ Hadianfard,  “Using integrated displacement method to time-history analysis of steel frames with nonlinear flexible connections”, Journal of Structural Engineering and Mechanics, Vol.‎ 41, No.‎ 5, 2012, 675-689.‎

۷- M.A.‎ Hadianfard  and M.‎ Gadami, “Seismic demand of steel structures with mass irregularity ”, Journal of Engineering and Technology, Vol.‎ 1, No.‎ 3, 2012, 135-154.‎

۸- M.A.‎ Hadianfard, A.‎ Farahani and A.‎ B-Jahromi, “On the effect of steel columns cross sectional properties on the behaviours when subjected to blast loading ”, Journal of Structural Engineering and Mechanics, Vol.‎ 44, No.‎ 4, 2012, 449-463.‎

۹- M.A.‎ Hadianfard and S.‎ Sedaghat, “Investigation of joist floor diaphragm flexibility on inelastic behavior of steel braced structures, Journal of Scientia Iranica, Vol.‎ 20, No.‎ 3, 2013, 445-453.‎

۱۰- M.H.‎ Makiabadi, A.‎ Baghlani, H.Rahnama and M.A.‎ Hadianfard, “Optimal design of truss bridges using teaching-learning-based optimization algorithm”, Int.‎ Journal of Optimization in Civil Engineering, Vol.‎ 3, No.‎ 3, 2013, 499-510.‎

۱۱-M.A.‎ Hadianfard, A.R.‎ Khakzad and M.‎ Vaghefi, “Analysis of the effect of stiffener on the buckling capacity and non-elastic behavior of bracing gusset plates”, Scientia Iranica A 22(4)‎, 2015, 1449-1456.‎

۱۲- M.‎ A.‎ Hadianfard, R.‎ Rabiee and A.‎ Sarshad, “Case study on the effects of retrofitting on changing structural dynamic characteristics by microtremor measurements and finite element analysis”, Structural Engineering and Mechanics, Vol.‎ 55, No.‎ 5, 2015, 965-977.‎

۱۳- M.A.‎ Hadianfard, A.R.‎ Khakzad, “Inelastic buckling and post-buckling behavior of gusset plate connections”, Journal of Steel and Composite Structures, Vol.‎ 22, No.‎ 2, 2016, 411-427.‎

۱۴- M.A.‎ Hadianfard, S.‎ Jafari  , “Prediction of lightweight aggregate concrete compressive strength using ultrasonic pulse velocity test through gene expression programming”, Scientia Iranica, A, Vol.‎ 23, No.‎ 6, 2016, 2506-2513.‎

۱۵- M.A.‎ Hadianfard, R.‎ Rabiee, A.‎ Sarshad, “Assessment of vulnerability and dynamic characteristics of ahistorical building using microtremor measurements”, International Journal of Civil Engineering, Vol.‎ 15, 2017, 175-183.‎

۱۶- Z.‎ Yazdizadeh, H.‎ Marzouk, M.A.‎ Hadianfard, “Monitoring of concrete shrinkage and creep using Fiber Bragg Grating sensors”, Construction and Building Materials, 137, 2017, 505-512.‎

۱۷- M.A.‎ Hadianfard, A.‎ Hashemi, M.‎ Gholami, “Study on the effects of various mid-connections of x-brace on frame behavior, Earthquakes and Structures, Vol.‎ 12, No.‎ 4, 2017, 449-455.‎

۱۸- M.A.‎ Hadianfard, H.‎ Marzouk, C.‎ Shafieyan, “Strength and elastic modulus of a concrete bridge using advanced nondestructive techniques”, Scientia Iranica, A, 24(3)‎, 2017, 942-952.‎

۱۹- M.A.‎ Hadianfard, M.‎ Gholami, A.‎ Hashemi, “Numerical study on the behavior of central gusset plates in inverted v-brace frames”, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering 41(4)‎, 2017, 433-439.‎

۲۰- M.A.‎ Hadianfard, S.‎ Malekpour, M.‎ Momeni, “Reliability analysis of H-section steel columns under blast loading”, Journal of Structural Safety, Vol.‎ 75, 2018, 45-56.‎

۲۱- M.A.‎ Hadianfard, F.‎ Eskandari, B.‎ JavidSharifi, “The effects of beam-column connections on behavior of buckling-restrained braced frames”, Journal of Steel and Composite Structures, Vol.‎ 28, No.‎ 3, 2018, 309-318.‎

۲۲- M.A.‎ Hadianfard, M.‎ Shekari, “An Equivalent Single-Degree-of-Freedom System to Estimate Nonlinear Response of Semi-fixed Flexural Members under Impact Load”, Iranian J.‎ of Science and Technology, Trans.‎ Civil Eng.‎, 43(1)‎, 343-355, https://doi.org/10.‎1007/s40996-018-0169-1

۲۳- S.‎ Akbarpoor, S.M.Dehghan and M.A.‎ Hadianfard, “Seismic performance evaluation of steel frame structures equipped with tuned liquid dampers”, Asian Journal of Civil Engineering, Vol.‎19, No.‎ 8, 2018, 1037-1053.‎ https://doi.org/10.‎1007/s42107-018-0082-8

۲۴- M.‎ Momeni, M.A.‎ Hadianfard, C.‎ Bedonb, A.‎ Baghlani, “Numerical damage evaluation assessment of blast loaded steel columns with similar section properties”, Journal of Structures, Vol.‎ 20, 2019, 189-203.‎

۲۵- Sharbati, R.‎, Hayati, Y.‎ & Hadianfard, M.A.‎, “Numerical Investigation on the Cyclic Behavior of Post-tensioned Steel Moment Connections with Bolted Angles”, Int.‎ J.‎ Steel Struct.‎, 2019.‎ https://doi.org/10.‎1007/s13296-01900247-x

۲۶- M.‎ Jahangiri, M.A.‎ Najafgholipour, S.M.‎ Dehghan, M.A.‎ Hadianfard, “The efficiency of a novel identification method for structural damage assessment using the first vibration mode data”, Journal of Sound and Vibration, 458, 2019, 1-16.‎  https://doi.org/10.‎1016/j.jsv.‎2019.‎06.‎011

 

 مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی داخلی :

۱- محمد علی هادیان فرد، عبدالرضا زارع، عطاء انوار، "افزایش ظرفیت باربری و جذب انرژی قابهای بتن مسلح با افزودن دیوار برشی فولادی، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال یازدهم، شماره چهار، زمستان ۸۷، صفحه ۱۱ تا ۱۸.

۲- محمد علی هادیان فرد، عبدالرضا زارع، اصغر شریفی، " رفتار غیرخطی قابهای مهاربندی شده برون محور با اتصالات نیمه صلب " ، نشریه علمی- پژوهشی استقلال دانشگاه صنعتی اصفهان، سال ۲۸، شماره۱، ۱۳۸۸، صفحه ۳۷تا ۴۸.

۳- محمد علی هادیان فرد، سعید صداقت ، علی لشکری، " بررسی سطح عملکرد سازه‌ های فولادی با سقف تیرچه‌ای با در نظر گرفتن انعطاف‌پذیری دیافراگم در محدوده های خطی و غیر خطی"، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال پانزدهم، شماره سه، پائیز ۹۱، صفحه ۲۵ تا ۳۶.

۴-  محمد علی هادیان فرد، "بررسی تغییر شکل های ستون قوطی در ناحیه اتصال صلب به تیر"، نشریه علمی و پژوهشی سازه و فولاد، سال هشتم، شماره یازدهم، بهار و تابستان ۹۱، صفحه ۹۷ تا ۱۰۷.

۵- محمد علی هادیان فرد، رضا شربتی، " شبیه سازی عددی اتصالات خمشی فولادی پس کشیده و بررسی نقش اجزای اتصال در رفتار آن"، مجله مدل سازی در مهندسی، سال یازدهم ، شماره ۳۲، بهار ۱۳۹۲، صفحه ۱۱ تا ۲۸.

۶- احمد فراهانی، محمد علی هادیانفرد، "بارگذاری انفجار و ارزیابی پاسخ غیرخطی سازه‌های ساختمانی در مقابل آن"، نشریه علمی-پژوهشی مهندسی عمران فردوسی مشهد، سال بیست وششم، شماره یک، ۱۳۹۳، صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۲.

۷- محمد علی هادیانفرد، "مقاوم سازي ساختمانهاي فولادي به كمك ميراگرهاي اصطكاكي چرخشي"، نشریه علمی- پژوهشی مهندسی عمران فردوسی مشهد، سال بیست وششم، شماره دو ، ۱۳۹۴، صفحه ۱۶۲ تا ۱۵۱.

۸-  محمد علی هادیان فرد، سعید صداقت، "مدل سازی و محاسبه زمان تناوب سازه های فولادی مهاربندی شده با سقف های تیرچه ای نیمه صلب"، نشریه علمی- پژوهشی مدل سازی در مهندسی، نسخه ۱۴، شماره ۴۵، ۱۳۹۵، صفحه ۱ تا ۱۵.

۹-  عادل نعمتی، محمد علی هادیان فرد، علی جوهری ، " بررسی رفتار ستون های فولادی با مقاطع عرضی مختلف تحت بار انفجار"، مجله علمی-پژوهشی عمران مدرس ، نسخه ۱۶، شماره ۳، ۱۳۹۵، صفحه ۲۷۶-۲۶۵.

۱۰- محمد علی هادیان فرد، محمد جعفری، " بررسی کارائی روش ستون معادل در مقایسه با روش فایبر در تحلیل های غیر خطی دیوار برشی در ساختمان های بتن مسلح"، مجله علمی- ترویجی پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال نوزدهم ، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۵، صفحه ۸۲-۷۵.

۱۱-  محمد علی هادیان فرد، سینا ملک پور ، " تخمین فاصله انفجار ایمن ستون فولادی از طریق تحلیل قابلیت اعتماد سازه ها "، مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوریهای پدافند نوین ،سال هشتم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۶، صفحه۳۴۹ تا ۳۵۹.

۱۲- محمد علی هادیان فرد، پیمان احسان اللهی، " بررسی تاثیر صلب فرض نمودن دیافراگم عرشه فولادی مرکب بر تحلیل سازه های فولادی مهاربندی شده در نرم افزارETABS  "، مجله علمی- ترویجی پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال بیستم ، شماره اول، بهار ۱۳۹۶، صفحه ۷۹-۶۹.

۱۳- محمد علی هادیان فرد، محبوبه  نامجو، "بررسی عددی رفتار اتصال نبشی بالا و پایین پیچی و جوشی در خرابی پیشرونده ی سازه های فولادی"،  نشریه مهندسی سازه و ساخت، ۱۳۹۶، doi: 10.‎22065/jsce.‎2017.‎98340.‎1322

۱۴- محمد امیر نجفقلی پورحقیقی، محمد علی هادیان فرد، شهریار ملک جمشیدی، سید مهدی دهقان، "بررسی تطبیقی آیین نامه های متداول طراحی با دستورالعمل های بهسازی لرزه ای در ارزیابی عملکرد قاب های خمشی فولادی"، نشریه مهندسی سازه و ساخت، ۱۳۹۶، doi: 10.‎22065/jsce.‎2018.‎96056.‎1300

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس های خارجی:

 ۱-M.A.‎ Hadianfard, “Reliability based optimization of semi-rigid steel frames”, Eleventh international conference on optimum design of structures and materials in engineering (OPTI  XI), Wessex Institute of Technology, 8-10 June 2009, Algrave, Portugal.‎

۲- M.A.‎ Hadianfard and H.‎ Rahnema, “ Advanced nonlinear time-history analysis of partially restrained steel frames by using integrated equations of motion”, Int.‎ Conf.‎ on Computing in Civil and Building Eng.‎ Nottingham, Uk, June 2010.‎

۳- M.A.‎ Hadianfard and A.‎ Farahani, “Behavior and local failure of steel columns subjected to blast loading”, The 2011 world congress on advances in structural engineering and mechanics (ASEM’11), Seoul, Korea, 18-22 Sep.‎, 2011.‎

۴- M.A.‎ Hadianfard and M.‎ Gadami, “Nonlinear dynamic response of moment resisting steel buildings with vertical mass irregularities”, The 2011 world congress on advances in structural engineering and mechanics (ASEM’11), Seoul, Korea, 18-22 Sep.‎, 2011.‎

۵- M.A.‎ Hadianfard and S.‎ Sedaghat, “Nonlinear seismic response of braced steel structures with flexible block-joist floor”, The 2011 world congress on advances in structural engineering and mechanics (ASEM’11), Seoul, Korea, 18-22 Sep.‎, 2011.‎

۶- M.‎ A.‎ Hadianfard, M.‎ Wassegh, M.‎ Soltani Mohammdi, “Linear and Nonlinear Analysis of Progressive Collapse for Seismic Designed Steel Moment Frame”, 14th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, Moscow, 27-29 June, 2012.‎

۷- M.‎ A.‎ Hadianfard, R.‎ Sharbati, A Lashkari, “Cyclic Behavior of Post-tensioned Energy Dissipating Steel Connection”, 14th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, Moscow, 27-29 June, 2012.‎

۸- M.‎ A.‎ Hadianfard, A.R.‎ Nikmohammadi, “Compressive Strength Prediction of Roller-Compacted Concrete Using Nondestructive Tests through Artificial Intelligence”, International Conference on Architectural Engineering and Civil Engineering, Shanghi, China, 9-11 December, 2016.‎

مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی:

۱- محمد علی هادیان فرد، " بررسی رفتار قابهای فلزی نیمه صلب بکار رفته در ساختمانهای بنائی"،  نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنائی غیر مسلح وبناهای تاریخی، ۲۷-۲۸ آذر ماه ۱۳۸۴، شیراز.

۲- محمد علی هادیان فرد، " نقش مقاومت خمشی اتصال تیر به ستون بر مقاومت جانبی میانقابهای آجری"، اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی، ۹-۱۰ خرداد ۱۳۸۵،دانشگاه یزد.

۳- محمد علی هادیان فرد، " بررسی عملکرد و رفتار سقفها در ساختمانهای بنائی و ارائه روشهای عملی بهسازی لرزه ای سقفها"، کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران، ۴و۵ دیماه ۱۳۸۵، دانشگاه صنعتی شریف.

۴- محمد علی هادیان فرد، " ارزیابی رفتار لرزه ای و مقاومت دیوارهای آجری کلاف بندی شده"، اولین همایش مقابله با سوانح طبیعی، ۵و۶ دیماه ۱۳۸۵، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران.

۵- محمد علی هادیان فرد، " بکارگیری قابهای فولادی نیمه صلب جهت افزایش مقاومت جانبی دیوارهای آجری"، پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۲۶- ۲۴اردیبهشت ۱۳۸۶، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله.

۶- محمد علی هادیان فرد، " بررسی شکل پذیری دیوارهای برشی محصور شده در قابهای فولادی"، پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۲۶- ۲۴اردیبهشت ۱۳۸۶، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله.

۷- محمد علی هادیان فرد، مهدی زهرائی، سعید سعادت، "بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای فولادی مجهز به میراگر اصطکاکی چرخشی"، سومین کنگره ملی عمران، ۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۶، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز.

۸- محمد علی هادیان فرد، " بررسی معایب و مشکلات موجود در وضعیت فعلی ساخت وساز و دلائل عدم تطابق ساختمانها با مقررات ملی ساختمان"، همایش مقررات ملی ساختمان، آذر ماه ۱۳۸۶، شیراز.

۹- محمد علی هادیان فرد، محمد رضا راهنما، " بررسی نحوه آموزش مهندسان و نقش آن در ارتقاء کیفیت ساخت وساز"، همایش مقررات ملی ساختمان، آذر ماه ۱۳۸۶، شیراز.

۱۰- محمد علی هادیان فرد، مهران علیشیر، " تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیر خطی قابهای بتنی مقاوم شده با مهاربند فلزی"، دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران، ۳-۴دیماه ۱۳۸۶، کرمان.

 ۱۱- محمد علی هادیان فرد، مهران علیشیر، " مقاوم سازی سازه های بتنی در مقابل زلزله با استفاده از مهاربند فولادی"، دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی، ۴-۵ دیماه ۱۳۸۶، تهران.

۱۲- یاسر زارع، محمد علی هادیان فرد، " تاثیر زلزله بر مخازن نفتی فولادی و راهکارهای مقاوم سازی آنها با نگرشی بر زلزله های گذشته "، دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی، ۴-۵ دیماه ۱۳۸۶، تهران.

۱۳- محمد علی هادیان فرد، عبدالرضا زارع ،محمد شجاعی، " بررسی رفتار و مقاوم سازی صفحات کف ستون تقویت شده تحت اثر بارهای محوری فشاری و کششی" ، همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان، ۱۵-۱۶ اسفند ۱۳۸۶، بهبهان.

۱۴- محمد علی هادیان فرد، "طراحی پلها بر پایه تئوری قابلیت اعتماد"، سومین همایش بین المللی پل، ۷-۹ خرداد ۱۳۸۷، تهران.

۲۰- محمد علی هادیان فرد، " بررسی نقش و تاثیر اتصالات بر وزن بهینه سازه های فولادی"، هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، ۲۱-۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ دانشگاه شیراز.

۱۵- سعید صداقت، محمد علی هادیان فرد، علی لشکری، " نقدی بر محاسبه تنش ها و تغییر شکلها در دیافراگم  کف به روش تقریبی تیر تیغه ای عنوان شده در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان"، دومین همایش مقررات ملی ساختمان، شیراز، ۱۶-۱۵ اسفند ۱۳۸۸.

۱۶- محمد علی هادیان فرد، عبدالحسین بغلانی، مهدیه گدمی، " ارزیابی میزان خطای ایجاد شده در ساختمان های نامنظم در ارتفاع که توسط ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان تحلیل شده اند"، دومین همایش مقررات ملی ساختمان، شیراز، ۱۶-۱۵ اسفند ۱۳۸۸.

۱۷- احمد فراهانی، محمد علی هادیان فرد، " بررسی اثر بارهای ناشی از انفجار بر روی سازه های ساختمانی"، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت ۸۹، مشهد، ایران.

۱۸- احمد فراهانی، محمد علی هادیان فرد، " بررسی اثر شکل پذیری بر رفتار قابها تحت اثر بارهای انفجاری"، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت ۸۹، مشهد، ایران

۱۹- علی لشکری، حسین رهنما، محمد بینش، محمدعلی هادیان فرد، پیشنهاد یک پارامتر حالت جدید برای خاک های دانه ای بر پایه همبستگی های تجربی، چهارمین همایش بین المللی ژئوتکنیک و مکانیک خاک، تهران، آبان ۱۳۸۹.

۲۰- محمد علی هادیان فرد، مصطفی واثق، سید محمد صادق طباطبائی ، "بررسی و ارزیابی آیین نامه های موجود، برای مقابله با خرابی پیشرونده، در پدافند غیر عامل"، اولین کنفرانس پدافند غیر عامل و سازه های مقاوم، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، اسفند ۱۳۸۹.

۲۱-  احمد فراهانی، محمد علی هادیان فرد، حسین رهنما، "بررسی اثر پریود سازه بر پاسخ سازه های ساختمانی تحت اثر بارهای ناشی از انفجار"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت ۱۳۹۰، سمنان، ایران.

۲۲- سعید صداقت، محمد علی هادیان فرد، "بررسی اثر انعطاف پذیری سقف های تیرچه ای بر طرح لرزه ای ساختمانهای فولادی بادبندی شده"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت ۱۳۹۰، سمنان، ایران.

۲۳- ایمان شفیعی، عبدالحسین بغلانی، محمد علی هادیان فرد، "تحلیل دینامیکی مخازن هوائی با در نظر گرفتن اندرکنش سیال و سازه"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت ۱۳۹۰، سمنان، ایران.

۲۴- سعید صداقت، محمد علی هادیان فرد، علی لشکری، "مقایسه عملکرد سازه های فولادی با دیافراگم صلب و  نیمه صلب در محدوده خطی و غیر خطی"، ششمین کنگره بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، اردیبهشت ۱۳۹۰، تهران، ایران.

۲۵- محمد علی هادیان فرد، آزاد سرشاد، "کاربرد ریزلرزه ها در تعیین مشخصات دینامیکی ساختمان و میزان آسیب پذیری آنها"، اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران : زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریان های حیاتی، ۳۰و۳۱ خرداد ۱۳۹۰، تهران، ایران.

۲۶-  رضا شربتی، محمد علی هادیان فرد، "بررسی رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی پس کشیده"، اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران : زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریان های حیاتی، ۳۰و۳۱ خرداد ۱۳۹۰، تهران، ایران.

۲۷- مصطفی واثق، محمد علی هادیان فرد، "بررسی تاثیر خرابی پیشرونده در طرح لرزه ای ساختمان ها"، اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران : زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریان های حیاتی، ۳۰و۳۱ خرداد ۱۳۹۰، تهران، ایران.

۲۸- مهدیه گدمی، محمد علی هادیان فرد، عبدالحسین بغلانی، " تاثیر فاصله از مرکز گسل بر رفتار لرزه ای سازه های فولادی با       نامنظمی جرمی"، اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسل های فعال، ۱۴-۱۲ شهریور ۱۳۹۰، تبریز، ایران

۲۹- رضا شربتی، محمد علی هادیان فرد، " بررسی رفتار چرخه ای اتصالات قاب های خمشی فولادی پس کشیده، مجهز به اتلاف کننده های انرژی"، کنفرانس ملی زلزله، سازه و روش های محاسباتی، ۲۷و۲۸ مهرماه ۱۳۹۰، جهاد دانشگاهی کرمان، ایران.

۳۰- مصطفی واثق، محمد علی هادیان فرد، مسعود سلطانی محمدی، " تحلیل آسیب پذیری ساختمان قاب خمشی فولادی طراحی شده بر اساس ضوابط لرزه ای، در برابر خرابی پیشرونده "، کنفرانس ملی زلزله، سازه و روش های محاسباتی، ۲۷و۲۸ مهرماه ۱۳۹۰، جهاد دانشگاهی کرمان، ایران.

۳۱- سعید صداقت، محمد علی هادیان فرد، علی لشکری " تاثیر انعطاف پذیری دیافراگم های کف بر پریود سازه های فولادی مهاربندی شده با سقف های تیرچه ای"، کنفرانس ملی زلزله، سازه و روش های محاسباتی، ۲۷و۲۸ مهرماه ۱۳۹۰، جهاد دانشگاهی کرمان، ایران.

۳۲- آزاد سرشاد، محمد علی هادیان فرد، حسین رهنما " مقایسه مشخصات دینامیکی سازه بهسازی شده با سازه اولیه توسط روش نسبت طیفی" نهمين کنگره بین المللي مهندسي عمران، ۱۹-۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، ایران.

۳۳- رضا شربتی،  محمد علی هادیان فرد، مجید محمدی " بررسی رفتار اتصالات قاب های خمشی فولادی پس کشیده، مجهز به اتلاف کننده های انرژی " نهمين کنگره بین المللي مهندسي عمران، ۱۹-۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، ایران.

۳۴- M.‎ Wassegh, M.A.‎ Hadianfard, M.‎ Soltani, “Evaluation of progressive collapse potential of steel moment frames in different seismic zones of Iran”, Proceeding of the 9th International Congress on civil engineering, Isfahan, Iran, 8-10 May 2012.‎

۳۵- M.‎ Wassegh, M.A.‎ Hadianfard, M.‎ Soltani Mohammadi, “Evaluating of Building Height on
Progressive Collapse of Steel structures” , Proceeding of the 4th International Conference on Seismic Retrofitting, Tabriz, Iran, 2-4 May 2012.‎

۳۶- M.S.‎ Tabatabaei, M.A.‎ Hadianfard, “Evaluation of Progressive Collapse in Concrete Structures Using Linear and Nonlinear Static Analysis” , Proceeding of the 4th International Conference on Seismic Retrofitting, Tabriz, Iran, 2-4 May 2012.‎

۳۷- A.‎ Sarshad, M.H.‎ Makki Abadi, A.‎ Rahnama, M.A.‎ Hadianfard, “Vulnerability Assessment of Rural Buildings Using Spectral Ratio Method” , Proceeding of the 4th International Conference on Seismic Retrofitting, Tabriz, Iran, 2-4 May 2012.‎

۳۸- R.‎ Sharbati, M.A.‎ Hadianfard, A.‎ Lashkari, “Investigation on the Non-linear Behavior of Post-tensioned Steel Moment Resisting Frames” , Proceeding of the 4th International Conference on Seismic Retrofitting, Tabriz, Iran, 2-4 May 2012.‎

۳۹- علیرضا خاکزاد، محمد علی هادیان فرد، " مطالعات عددی بر عملکرد و رفتار کمانشی ورق اتصال بادبندی"، سومین کنفرانس ملی زلزله، سازه، ۲۶و۲۷ مهرماه ۱۳۹۱، جهاد دانشگاهی کرمان، ایران.

۴۰- محمد علی هادیان فرد، سعید جعفری، " ارزیابی مقاومت فشاری بتن توسط آزمایش اولتراسونیک به روش برازش تابع نمایی"، دومین کنفرانس ملی سازه-زلزله-ژئوتکنیک، آذر ماه ۱۳۹۱، مازندران، ایران.

۴۱- علیرضا خاکزاد، محمد علی هادیان فرد، محمد واقفی، " بررسی پارامترهای موثر بر ظرفیت کمانشی غیر الاستیک ورق اتصال بادبندی در ساختمانهای فولادی"،  سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد، انجمن سازه های فولادی ایران، ۴و۵ دیماه ۹۱ ، تهران، ایران.

۴۲- محمد علی هادیان فرد، محمد حسن باقرپور، جعفر یوسفی، "بررسی رفتار اتصال ورق انتهائی نیمه صلب در پدیده خرابی پیش رونده به کمک شبیه سازی عددی"، هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی، کمسیون II، همایش ملی عمران و توسعه پایدار،۲۶-۲۷ بهمن ۱۳۹۱، موسسه آموزش عالی خاوران مشهد.

۴۳- محمد علی هادیان فرد، عبدالکریم الیاسی، محمد کجوری منش، " بررسی آسیب پذیری تجهیزات مخابراتی بعنوان اجزای غیر سازه ای "، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، ۱۷و۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان.

۴۴- محمد علی هادیان فرد، محمد حسن باقر پور، رضا شربتی، " بررسی رفتار اتصال نبشی جان در پدیده خرابی پیش رونده به کمک شبیه سازی عددی "، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، ۱۷و۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان.

۴۵-  محمد رضا عظیم زادگان، محمد علی هادیان فرد، علی لشکری، " ارزیابی روش های تحلیل سازه تحت اثر باد در سازه های بلند با نامنظمی هندسی "، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، ۱۷و۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان.

۴۶-  آزاد سرشاد، رامین ربیعی، محمد علی هادیان فرد، " استفاده از ریز لرزه ها به منظور تعیین شاخص آسیب پذیری و مشخصات دینامیکی سازه اولیه و بهسازی شده "، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، ۱۷و۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان.

۴۷- علیرضا خاکزاد، محمد علی هادیان فرد، محمد واقفی، " بررسی رفتار کمانشی و پس کمانشی ورق اتصال گوشه در قابهای مهاربنددی شده فولادی "، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، ۱۷و۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان.

۴۸- رامین ربیعی، محمد علی هادیان فرد، "بررسی تأثیرات تزریق بتن به پی برج کج شده‌ی ارگ کریم خان زند شیراز بر روی فرکانس غالب ارتعاش و شاخص آسیب‌پذیری آن با استفاده از اندازه‌گیری ریزلرزه‌ها"، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، ۳۰ مهر و ۱ ابان ۹۲، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

۴۹- رامین ربیعی، محمد علی هادیان فرد، " بررسی تأثیرات فرکانس ارتعاش ساختگاه بر روی ترک‌های به وجود آمده در مسجد وکیل شیراز با استفاده از برداشت ریزلرزه‌ها"، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، ۳۰ مهر و ۱ ابان ۹۲، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

۵۰- محمد علی هادیان فرد، فرزاد آزاد " تجزیه و تحلیل سازه های زیر زمینی تحت اثر انفجار با استفاده از روش های عددی"، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، ۳۰ مهر و ۱ ابان ۹۲، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

۵۱- علیرضا خاکزاد، محمد علی هادیان فرد، محمد واقفی " مطالعات عددی بر تاثیر سخت کننده بر ظرفیت کمانشی غیر الاستیک ورق اتصال گوشه بادبندی"، چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، ۴و ۵ دی ماه ۹۲، تهران، ایران.

۵۲- سلیمان قدیمی، محمد علی هادیان فرد " ارزیابی قابلیت اعتماد یک سازه قاب به روش محاسبه  قابلیت اعتماد بر اساس ماتریسی (MSR)"، دومین کنفرانس مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، ۸و۹ اسفند ۹۲،دانشگاه اصفهان، ایران.

۵۳- S.‎ Ghadimi, M.A.‎ Hadianfard, “Evaluation the reliability of indeterminate truss structure by matrix-based system reliability method”, International conference on civil engineering, architecture & urban sustainable development, Tabriz, Iran, 27-28 November 2013.‎

۵۴-  محمد کجوری منش، محمد علی هادیان فرد، عبدالکریم الیاسی " مقاوم سازی لرزه ای تجهیزات مکعبی غیر سازه ای حساس در شرکت های نفت و گاز "، پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه، ۳و۴ اردیبهشت ۱۳۹۳، جهاد دانشگاهی استان کرمان.

۵۵-  محمد علی هادیان فرد، علی هاشمی، محمد غلامی " بررسی تاثیر نحوه اتصال وسط در بادبندهای ضربدری "، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، ۱۷و۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳، دانشکده مهندسی عمران، بابل.

۵۶- محمد علی هادیان فرد، محمد غلامی، علی هاشمی " بررسی رفتار ورق اتصال به وسط تیر در مهاربندهای واگرا "، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، ۱۷و۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳، دانشکده مهندسی عمران، بابل.

۵۷- مهسا شکاری، محمد علی هادیان فرد، " ترسیم طیف پاسخ الاستو پلاستیک برای ستون فلزی و بررسی اثر نیروی محوری در ستون تحت بار انفجار "، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، ۱۷و۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳، دانشکده مهندسی عمران، بابل.

۵۸- علیرضا خاکزاد، محمد علی هادیان فرد، " تعیین ظرفیت کمانشی ورق اتصال گوشه بادبندی بر مبنای تنش کمانشی غیر الاستیک ورق"، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، ۱۷و۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳، دانشکده مهندسی عمران، بابل.

۵۹- A. Baghlani, M.A. Hadianfard, M. Yarahmadi, “A comparison between Pre-retrofitted and Post-retrofitted Behavior of RC Frames under Time-History Analysis”, 8th National Congress on Civil Engineering, 7-8 May 2014, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran.‎

۶۰- محمد غلامی، محمد علی هادیان فرد، علی هاشمی " بررسی رفتار کمانشی و پس کمانشی ورق اتصال میانی بادبند همگرای شورون (هشتی شکل) "، همایش ملی معماری، عمران و توسعه ی نوین شهری، کانون ملی معماری ایران، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، تبریز.

۶۱- علی هاشمی، محمد علی هادیان فرد، محمد غلامی " بررسی پارامتر های موثر ورق وسط در اتصال وسط بادبندهای ضربدری "، همایش ملی معماری، عمران و توسعه ی نوین شهری، کانون ملی معماری ایران، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، تبریز.

۶۲- محمد علی هادیان فرد، مهرداد راستی " نقش مجریان ذیصلاح در افزایش عمر مفید و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری ساختمانها"، ششمین همایش مقررات ملی ساختمان، شیراز، ۶- ۷ اسفند ۱۳۹۳.

۶۳- علیرضا خاکزاد، محمد علی هادیان فرد، " ارزیابی آسیب پذیری و ارائه راه کار مناسب جهت حفظ و نگهداری ساختمانهای تاریخی ( مطالعه موردی سر در ورودی مسجد وکیل شیراز)" ، ششمین همایش مقررات ملی ساختمان، شیراز، ۶- ۷ اسفند ۱۳۹۳.

۶۴- محمد علی هادیان فرد، آرش فرج زاده، علیرضا خاکزاد " بهسازی و مراقبت از ساختمانهای آتش نشانی موجود در شیراز"، ششمین همایش مقررات ملی ساختمان، شیراز، ۶- ۷ اسفند ۱۳۹۳.

۶۵- مهسا شکاری، محمد علی هادیان فرد، " آنالیز دینامیکی غیر خطی سازه یک درجه آزادی معادل با تکیه گاه نیمه گیردار تحت بار انفجار"، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز، ۱۷- ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴.

۶۶- علیرضا خاکزاد، محمد علی هادیان فرد، جواد موسوی، " مطالعات موردی بهسازی دیوارهای مجموعه ورودی مسجد وکیل شیراز به روش هسته بتنی مرکزی"، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز، ۱۷- ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴.

۶۷- رضا شربتی، محمد حسن باقر پور، محمد علی هادیان فرد، ناهید اینانلو، " بررسی رفتار رانشی اتصالات فولادی پس کشیده"، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز، ۱۷- ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴.

۶۸- محمد علی هادیان فرد، علی جوهری، عادل نعمتی " بررسی رفتار ستون‌های فولادی با مقاطع عرضی و شرایط مرزی مختلف تحت بار انفجار با زوایای متفاوت"، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیر ساخت های شهری، تبریز، ۸- ۷ مرداد ۱۳۹۴.

۶۹- محمد علی هادیان فرد، علی جوهری، عادل نعمتی، " بررسی شاخص خرابی ستون های فولادی تحت بار انفجار مختلف"، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیر ساخت های شهری، تبریز، ۸- ۷ مرداد ۱۳۹۴.

 

۷۰- S.‎ Akbarpoor, S.M.‎ Dehghan Banadaki and M.A.‎ Hadianfard, “Seismic performance evaluation of steel moment resisting frames equipped with tuned liquid damper”, 6th International conference on earthquake & structures, ACECR of Kerman, Kerman, Iran, 14-15 October, 2015.‎

۷۱- S.‎ Akbarpoor, S.M.‎ Dehghan Banadaki and M.A.‎ Hadianfard, “Effect of TLD frequency detuning on the seismic performance of steel moment frames”, International Conference on Modern Research in Civil Eng.‎, Architectural & Urban Development, Tehran, Iran, 25 November, 2015.‎

۷۲- شهریار ملک جمشیدی، محمد امیر نجفقلی پور، محمد علی هادیان فرد" بررسی عملکرد لرزه ای  قابهای فولادی با مهاربند های هم محور با استفاده از روش های مختلف تحلیل سازه ها"، ششمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه ، کرمان، ۲۳-۲۲ مهر ماه ۱۳۹۴.

۷۳- سید سعید یزدانی، محمد علی هادیان فرد، محمد امیر نجفقلی پور، " بررسی اثر جدا کننده های غیر سازه ای سبک ( آجر های سفالی) بر رفتار لرزه ای سیستم های مختلف سازه های فولادی"، ششمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد، تهران، ۱۶-۱۸ آذر ۱۳۹۴.

۷۴- سید سعید یزدانی، محمد علی هادیان فرد، " مدل سازی تحلیلی رفتار میانقابهای غیر سازه ای در قابهای فولادی"، سومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، ۸-۱۰ دی ۱۳۹۴.

۷۵- ماندانا پور فولادی، محمد علی هادیان فرد، سید علی گله داری، " بررسی اتصال تیر به ستون قوطی پرشده با بتن، توسط دیافراگم عبوری"، کنفرانس بین المللی معماری، شهر سازی، مهندسی عمران، هنر و محیط زیست   (ICAUCAE 2015)، تهران، ۲۶ آبان ۱۳۹۴.

۷۶- فاطمه اسکندری، محمد علی هادیان فرد، " مقایسه رفتار لرزه ای قاب مجهز به مهاربند کمانش ناپذیر با اتصال صلب جوشی و اتصال صلب به کمک ورق وصله تیر"، کنفرانس بین المللی معماری، شهر سازی، مهندسی عمران، هنر و محیط زیست   (ICAUCAE 2016)، تهران، ۱۷ اسفند ۱۳۹۴.

۷۷- فاطمه اسکندری، محمد علی هادیان فرد، " بررسی نوع اتصال تیر به ستون بر رفتار لرزه ای قاب های فولادی مجهز به مهاربند کمانش ناپذیر"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، ۲۱-۲۰ اسفند ۱۳۹۴.

۷۸- ماندانا پور فولادی، محمد علی هادیان فرد، سید علی گله داری، " بررسی رفتار اتصال تیر فولادی بال پهن به ستون قوطی شکل فولادی پرشده با بتن، توسط دیافراگم عبوری امتداد یافته"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، ۲۱-۲۰ اسفند ۱۳۹۴.

۷۹- محمد علی هادیان فرد، زینب زکی نژاد، " محاسبه و مقایسه برخی از ویژگی های دال های حفره دار با دال های توپر"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، ۲۱-۲۰ اسفند ۱۳۹۴.

۸۰- شهریار ملک جمشیدی، محمد امیر نجفقلی پور، محمد علی هادیان فرد" بررسی عملکرد لرزه ای  قابهای فولادی با مهاربند های برون محور با استفاده از روش های مختلف تحلیل سازه ها"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، ۲۱-۲۰ اسفند ۱۳۹۴.

۸۱- محمد علی هادیان فرد، علیرضا نیک محمدی، علی هاشمی، " ارزیابی و مقایسه فنی و اقتصادی روسازی های بتنی و آسفالتی"، چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فن آوری، کرمان، ۲۵ اسفند ۱۳۹۴.

۸۲- محمد علی هادیان فرد، علیرضا نیک محمدی، " یافتن رابطه بین مقاومت بتن غلتکی روسازی و ضریب بازتاب آزمایش چکش اشمیت با استفاده از مفاهیم هوش مصنوعی"، دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، تهران،  ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵.

۸۳- شاهرخ شجاعی، محمد علی هادیان فرد، "بررسی تاثیر دیوارهای جداگر و قطعات نما بر مشخصات دینامیکی و شاخص آسیب پذیری ساختمانهای بتنی با استفاده از روش اندازه گیری ریز لرزه ها"، دومین همایش ملی پژو هش های مهندسی عمران، تهران، ۲۸ مرداد ۱۳۹۵.

۸۴- شاهرخ شجاعی، محمد علی هادیان فرد، "بررسی تاثیر اجرای قطعات نمای ساختمان بر مشخصات دینامیکی و شاخص آسیب پذیری ساختمانهای اسکلت فلزی با استفاده از روش اندازه گیری ریز لرزه ها"، کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم، رشت،  ۱۴ شهریور ۱۳۹۵.

۸۵- محمد علی هادیان فرد، سینا ملک پور " استفاده از تحلیل قابلیت اعتماد جهت محاسبه فاصله ایمن سازه­های فولادی از محل انفجار "، اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، تهران، دانشگاه صنعتی شریف،  ۱ مهرماه ۱۳۹۵.

۸۶- محمد علی هادیان فرد، محمد جعفری، " بررسی کارایی روش ستون معادل در تحلیل های غیرخطی دیوار برشی در مقایسه با روش فایبر در ساختمان های بتن مسلح"، چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۹-۷ دیماه ۱۳۹۵. 

۸۷- سینا ملک پور، محمد علی هادیان فرد، " تحلیل قابلیت اعتماد ستون­های فولادی تحت اثر بار انفجار"، دهمین کنگره ملی مهندسي عمران، تهران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، ۳۰ و ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ . 

۸۸- محمد جعفری، محمد علی هادیان فرد، "بررسی نامنظمی سیستمهای غیر موازی در ساختمانهای بتن مسلح همراه با دیوار

برشی با رویکرد آیین نامه ۲۸۰۰"، دهمین کنگره ملی مهندسي عمران، تهران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، ۳۰ و ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ . 

۸۹- محمد علی هادیان فرد، محبوبه نامجو، مرتضی برومند "تحلیل اجزای محدود اتصال تیر به ستون فولادی تحت سناریوی حذف ستون و توسعه عملکرد زنجیره ای"، دهمین کنگره ملی مهندسي عمران، تهران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، ۳۰ و ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ .

۹۰- امید نصیری گلبرنجی، سید مهدی دهقان، محمد علی هادیان فرد "مقایسه رفتار لرزه ای دیافراگم ساختمان های بتن مسلح در تحلیل تاریخچه پاسخ خطی و غیر خطی"، دهمین کنگره ملی مهندسي عمران، تهران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، ۳۰ و ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ .

۹۱- علی مروجی، محمد علی هادیان فرد "تخمین طول مفصل پلاستیک اعضای خمشی سازه های بتن مسلح"، دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۹و۲۰ اسفند ۱۳۹۶ .

۹۲- محبوبه نامجو, محمدعلی هادیان فرد، "بررسی عددی اتصال نبشی بالا و پایین به همراه نبشی جان تحت سناریوی حذف ستون"، پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی، شیراز،۱۱ خرداد ۱۳۹۶.

۹۳- Johari, A.‎, Khani, M.‎ and Hadianfard, M.A.‎, “Uncertainty assessment of seismic site classification”, Int.‎ Conf.‎ on Contemporary Iran on Civil Eng.‎ Architecture and Urban Development, Tehran, Iran, August 16, 2017.‎

۹۴- Rigi, A.‎, JavidSharifi, B.‎ and Hadianfard, M.A.‎, “Vulnerability assessment of a typical mid-rise steel moment frame through fragility analysis using the IDA method”, 11th International Congress on Civil Engineering (11icce), University of Tehran, Tehran, Iran, 8-10 May, 2018.‎

۹۵- Mohitpour, S.‎, Momeni, M.‎ and Hadianfard, M.A.‎, “Numerical study of fiber concrete panels behavior under blast loading”, 11th International Congress on Civil Engineering (11icce), University of Tehran, Tehran, Iran, 8-10 May, 2018.‎

۹۶- Momeni, M.‎, Hadianfard, M.A.‎ and Baghlani, A.‎, “Implementation of Weighted Uniform Simulation Method in Failure Probability Analysis of Steel Columns under Blast Load”, 11th International Congress on Civil Engineering (11icce), University of Tehran, Tehran, Iran, 8-10 May, 2018.‎

۹۷- سروش کمالی،  محمدعلی هادیان فرد، " بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر دقت تخمین نسبت میرایی سیستم های یک درجه آزادی با استفاده از تولید سیگنال های مصنوعی در روش کاهش تصادفی"، سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران، معماری و صنعت ساختمان ایران ، تهران ،۱۴-۱۵ تیرماه ۱۳۹۷.

۹۸- احمد رجا، کیوان بازرگانی،  محمدعلی هادیان فرد، " بررسی عددی و آزمایشگاهی عملکرد اتصال جوشی نبشی تک جان تحت سناریو حذف ستون "، سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران، معماری و صنعت ساختمان ایران ، تهران ،۱۴-۱۵ تیرماه ۱۳۹۷.

 

 
پایان نامه ها:  
سایر: -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشتر بخوانید