سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش  زلزله

ردیف

عنوان سمینار کارشناسی ارشد

۱

بررسي روش هاي محاسبه ضريب شكل پذيري و ضريب رفتار سازه هاي مختلف

۲

بررسي روش هاي مختلف تحليل ديناميكي مخازن هوايي

۳

بررسي ضوابط آيين نامه هاي مختلف و عوامل موثر بر رفتار و طراحي ديافراگم هاي كف

۴

بارهاي انفجاري و اثرات آن بر روي ساختمان

۵

بررسي ضوابط آئين نامه اي و رفتار لرزه اي ساختمان هاي نامنظم در ارتفاع

۶

بتن هاي مسلح به الياف فولادي

۷

بررسي روش هاي مختلف تحليل و طراحي ميراگرهاي ويسكوز در سازه هاي فولادي

۸

سدهاي سنگريزه اي با رويه بتني و مدل سازي آنها با استفاده از روش عناصر محدود

۹

پردازش داده هاي بدست آمده از حركات قوي زمين

۱۰

استفاده از شبكه عصبي مصنوعي به عنوان مدل رفتاري در روش عناصر محدود

۱۱

بررسي آسيب پذيري لرزه اي ناحيه اي از شبكه گاز شهري شيراز

۱۲

قابهاي خمشي فولادي پس كشيده

۱۳

مطالعه خرابي پيش رونده در سازه هاي فولادي

۱۴

بررسي اندركنش خاك و سازه در محيط متخلخل اشباع توسط روش مخروطي

۱۵

تاييد عملكرد انواع اتصالات بر پديده خرابي پيشرونده سازه هاي فولادي

۱۶

حل اجزاي محدود اندركنش سد و مخزن

۱۷

انجام آزمايش هاي اولتراسونيك جهت ارزيابي مقاومت فشاري بتن

۱۸

تحليل استاتيكي و شبه ديناميكي سدهاي بتني وزني با نرم افزار CADAM و بررسي آيين نامه هاي معتبر

۱۹

بررسي پارامترهاي ديناميكي سازه توسط روش ثبت ريز لرزه ها

۲۰

بررسي اندركنش خاك و سازه در محيط متخلخل اشباع توسط روش هاي عددي

۲۱

طراحي بهينه سازه هاي مفصلي

۲۲

زمين نفرش( Land Slides )

۲۳

تحليل تصادفي تك بعدي پاسخ لرزه اي زمين با استفاده از مجموعه هاي فازي

۲۴

ارزيابي قابليت اطمينان پايداري لرزه اي شيب هاي بي نهايت با استفاده از روش تركيب تابع توزيع احتمال متغيرهاي تصادفي

۲۵

اثر خرابي پيشرونده تحت آناليز ديناميكي غيرسطحي

۲۶

تئوري تبديل موجك و كاربرد آن در مهنسي عمران

۲۷

اثر انتشار امواج ناشي از انفجار در سازه هاي تحت الارضي

۲۸

مروري بر روشهاي موجود براي در نظر گرفتن رفتار پلاستيك خاك و پيشرفت هاي انجام شده در آناليزهاي لرزه اي حوزه ي زمان و فركانس

۲۹

روش اجزاي محدود تصادفي طيفي سيستم هاي غيرقطعي وابسته به مكان با استفاده از توزيع گوستي

۳۰

اندازه گيري ريزلرزه ها و كاربرد آن در مهندسي سازه

۳۱

آناليز تصادفي روانگرايي ديناميكي خاك هاي ماسه اي با استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو

۳۲

قابليت اعتماد سازه - معرفي روش MSR

۳۳

بهسازي لرزه اي و مقاوم سازي ساختمان هاي بتني

۳۴

ارزيابي قابليت اعتماد پايداري لرزه اي شيب هاي سنگي با استفاده از روش تركيب منحني توزيع متغيرهاي تصادفي

۳۵

مروري بر روش هاي غيرمخرب تشخيص آسيب در سازه ها

۳۶

روش هاي بهسازي لرزه اي تونل ها.

۳۷

بررسي محدوديت هاي نرم افزارهاي طراحي در طرح بهينه سازه ها

۳۸

بررسي انتشار موج در محيط متخلخل اشباع و نيمه اشباع

۳۹

رفتار ورق وسط بادبند شورون همگرا(۸) رفتار كمانشي و مقاومت پس از كمانش آن

۴۰

كاركرد لرزه اي ديوارهاي نگهبان

۴۱

رفتار ورق وسط در بادبندهاي ضربدري و رفتار كمانشي آنها

۴۲

مطالعه و برآورد طيف پاسخ غيرارتجاعي سازه در مقابل بار انفجار

۴۳

بررسي پاسخ زميني با استفاده از روش المان محدود.