نام و نام خانوادگی: دکتر سید محمد صادق صحرائیان

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتیمهندسی زلزله، ژئوتکنیک لرزه ای، روانگرایی، مدلسازی فیزیکی (مدلسازی با سانتریفیوژ و میزلرزه)، تحلیل پاسخ ساختگاه، تحلیل خطر زلزله، اندرکنش خاک و سازه، رفتار لرزه ای سازه ها 

 

 

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۱-۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک: sahraeian@sutech.ac.ir