آدرس پستی: شیراز - بلوار مدرس - دانشگاه صنعتی شیراز - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

تلفن: ۷-۳۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱ داخلی ۲۸۶۲

تلفن مستقیم: ۳۷۲۷۷۶۵۶-۰۷۱