نام و نام خانوادگی: دکتر علی اکبر حکمت زاده

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: آب. هیدرولوژی. محیط زیست. سازه های هیدرولیکی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۱-۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک: hekmatzadeh@sutech.ac.ir