دکتر هادیانفرد

دکتر محمد علی هادیان فرد

دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

گروه مهندسی زلزله ، گرایش سازه

Email: hadianfard@sutech.ac.ir

0