دکتر بينش

نام و نام خانوادگی : سید محمد بینش                                                                                                      

آدرس : شیراز- بلوار مدرس، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

تلفن همراه:09177106733

پست الکترونیک  :      smbinesh@yahoo.com     binesh@sutech.ac.ir

0