دکتر بغلانی

دکتر عبدالحسین بغلانی در حال حاضر دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز می باشند.

زمینه های تحقیقاتی ایشان بهینه سازی در مهندسی عمران، روش های عددی در مهندسی عمران، اندرکنش سیال و سازه، هیدرولیک محاسباتی،  مهندسی رودخانه و انتقال رسوب می باشد.

 

General

Dr. Abdolhossein Baghlani is currently ِAssociate Professor of Shiraz University of Technology in School of Civil and Environmental Engineering.

 

Email:

baghlani@sutech.ac.ir

 

Research Areas

Optimization in civil engineering, Numerical methods in engineering, Fluid-structure interaction, Computational hydraulics, River engineering and Sediment transport.

 

Educations

1- Ph.D., Civil and Environmental Engineering Dep., Shiraz University, 2007.

2- M.Sc., Civil and Environmental Engineering Dep., Shiraz University, 1998.

3- B.S., Civil and Environmental Engineering Dep., Shiraz University, 1995.

 

 

ت

0